Potential of corporate financing through capital market in the Czech Republic

Title Alternative:Potencjał finansowania przedsiębiorstw w Republice Czeskiej przy pomocy rynku kapitałowego
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Kapitálový trh jako zdroj financování společností v České republice je hlavním tématem tohoto článku. Příspěvek se zabývá problematikou českého kapitálového trhu z pohledu podnikového financování a zkoumá příčiny nízkého zájmu firem působících v ČR o získávání dodatečných zdrojů financování prostřednictvím instrumentů kapitálového trhu, jako jsou akcie a dluhopisy. Článek popisuje současný stav českého kapitálového trhu a zabývá se významem kapitálového trhu pro ekonomiku země. Vlastní výzkum týkající kapitálové struktury firem se snaží postihnout trendy ve využívání vlastního kapitálu, akcií, obligací a bankovních úvěrů pro financování dle odvětvového členění. Výstupy tohoto článku indikují, že ani v blízké budoucnosti nelze očekávat výrazné změny v přístupu českých firem k financování podnikatelské činnosti prostřednictvím kapitálového trhu.
Główny przedmiot niniejszego artykułu stanowi rynek kapitałowy jako źrodło finansowania spółek w Czechach. Poświęcony jest on zagadnieniom związanym z czeskim rynkiem kapitałowym z punktu widzenia finansowania przedsiębiorstw. Przedstawiono przyczyny małego zainteresowania firm funkcjonujących w Czechach pozyskiwaniem dodatkowych źródeł finansowania za pośrednictwem instrumentów rynku kapitałowego, takich jak akcje i obligacje. W artykule opisano obecną sytuację na czeskim rynku kapitałowym oraz znaczenie tego rynku dla gospodarki kraju. Własne badania dotyczące struktury kapitałowej firm ukierunkowane są na zdefiniowane trendów w wykorzystywaniu własnego kapitału, akcji, obligacji i kredytów bankowych do finansowania działalności w podziale na branże. Wnioski zawarte w zakończeniu wskazują na to, że nawet w bliskiej przyszłości nie można oczekiwać wyraźnych zmian w podejściu czeskich firm do finansowania działalności gospodarczej za pośrednictwem rynku kapitałowego.
The capital market as a source of financing of companies in the Czech Republic is the main issue of this article. The paper surveys the Czech capital market from the perspective of corporate financing, and investigates the causes of low interest of companies operating in the CR in obtaining additional capital through the capital market securities (stocks, bonds). The article presents the current state of the Czech capital market, and the importance of the capital market for the economy. The research itself into the corporate capital structure defines trends in the use of owner’s equity, shares, bonds, and bank loans for financing in selected business sectors. Findings of this article indicate that fundamental changes in the approach of Czech companies to financing through capital market cannot be expected in the near future.
Hauptthema dieses Artikels ist der Kapitalmarkt als Quelle der Finanzierung von Firmen. Der Beitrag beschäftigt sich mit der Problematik des tschechischen Kapitalmarktes aus der Sicht der Unternehmensfinanzierung und untersucht die Ursachen des niedrigen Interesses der in Tschechien wirkenden Firmen an einer zusätzlichen Finanzierungsquelle mit Hilfe der Instrumente des Kapitalmarktes wie z. B. Aktien und Schuldverschreibungen. Der Artikel beschreibt den gegenwärtigen Zustand des tschechischen Kapitalmarktes und befasst sich mit der Bedeutung des Kapitalmarktes für die Ökonomie des Landes. Die eigentliche Untersuchung der Kapitalstruktur der Firmen bemüht sich um eine treffende Darstellung von Trends in der Nutzung des eigenen Kapitals, von Aktien, von Obligationen und Bankkrediten für die Finanzierung je nach Branchengliederung. Die Ergebnisse dieses Artikels zeigen, dass auch in der nächsten Zukunft keine durchgreifenden Änderungen im Ansatz tschechischer Firmen zur Finanzierung unternehmerischer Aktivitäten mit Hilfe des Kapitalmarktes zu erwarten sind.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN