2013/3 - Social Sciences

DSpace Repository

2013/3 - Social Sciences

 

ACC Journal, ročník XIX 2013/3

Recenzovali:
PhDr. Roman Sorger, Ph.D – Technical University of Košice
Doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. - Univerzita Karlova v Praze

Recent Submissions

 • Helán, Robert (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Příspěvek se věnuje specifickým aspektům výuky odborného anglického jazyka v bakalářském oboru Nutriční terapeut na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci projektu IMPACT dochází v tomto kurzu k inovaci ...
 • Herzig, Ingo T. (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  V rámci projektu IMPACT se stávající osnovy mají vybavit novými prostředky a metodami. Mezi ty patří i práce s elektronickými učebními prostředky. Toto se týká i cizojazyčné výuky studentům ošetřovatelství na Ústavu ...
 • Pořízková, Kateřina; Artimová, Jozefa; Švanda, Libor (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Cílem příspěvku je představit inovované výukové materiály lékařské latiny pro studenty bakalářských oborů LF MU. Autoři při jejich tvorbě kladli hlavní důraz na to, aby se student učil jednotlivým gramatickým a lexikálním ...
 • Zikešová, Šárka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Celoživotní vzdělávání je koncept, který má lidem během jejich života umožňovat proces samostatného studia. Univerzity jsou vědecké a vzdělávací instituce, které slouží vědě a výzkumu, což platí i pro celoživotní vzdělávání. ...
 • Lejčarová, Alena; Konečná, Aneta (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Jedinci s Rettovým syndromem vykazují celou řadu složitých problémů ve všech oblastech denního života. Cílem šetření bylo u dívek s tímto typem kombinovaného postižení získat prostřednictvím ankety co nejvíce informací o ...
 • Odstrčilová, Milada (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Omezený počet kontaktních vyučovacích hodin odborné jazykové přípravy zvyšuje nutnost schopnosti transferu získaných učebních strategií do dalších oblastí studijního a profesního života. Individuální přípravu umožňuje ...
 • Chovancová, Barbora (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Jedním z cílů projektu IMPACT, realizovaného na Centru jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU), je v oblasti inovace příprava a implementace změn v sylabu předmětu Právnická angličtina. Tato prezentace dokumentuje ...
 • Hradilová, Eva; Krupková, Tereza (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Příspěvek se zabývá problematikou testování na Centru jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně (CJP UO). Konkrétně jde o analýzu a vyhodnocení testu NJ podle normy NATO STANAG 6001 SLP 1 (A1-A2 dle SERR) pomocí statistického ...
 • Kasperová, Dana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Studie se zabývá otázkou formování židovského hnutí mládeže Blau-Weiss jak v období před rokem 1918, tak v době prvorepublikového Československa. Text analyzuje aspekty, které stály u vzniku samostatného židovského spolku ...
 • Kalábová, Helena; Matulayová, Tatiana; Jihlavec, Jan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Záměrem příspěvku je přispět do českého diskurzu o moci v sociální práci poukázáním na význam temporality lidského života. Vycházíme z takových charakteristik pomáhajícího procesu, jakými jsou intencionalita a vztahovost. ...
 • Pavlíková, Stanislava (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Cílem článku je předložit popis a pedagogický rozbor vybraných nástrojů informačních a komunikačních technologií, které podporují výuku odborné angličtiny, kooperativní práci studentů a jejich účast na tvorbě elektronických ...
 • Katrňáková, Hana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  V první části příspěvek informuje o možnostech dalšího vzdělávání učitelů cizího jazyka pro nefilology na vysokých školách v ČR v rámci projektu IMPACT. Shrnuje možnosti, jak dále využívat expertizy ze seminářů, poskytnutých ...
 • Hrbáčková, Jiřin; Boháček, Milan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Tento příspěvek zkoumá informační přínos statistické analýzy jazykových testů Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, vytvořených pro úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce, pro zvýšení validity a reliability ...
 • Hušková, Helena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Tento příspěvek se zabývá některými problémy ve výuce hospodářské němčiny na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a také možnými formami, jakými lze hospodářskou němčinu na úrovni C1 SERR testovat. ...
 • Pešatová, Ilona; Matulayová, Tatiana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Příspěvek se zabývá možnostmi uplatnění školních sociálních pracovníků při řešení problémů a rizikových jevů u žáků. Na příkladu kompetencí školních speciálních pedagogů a školních sociálních pracovníků ukazuje možnosti ...
 • Pojslová, Blanka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Centrum jazykového vzdělávání MU (CJV MU) v souladu se svou koncepcí výuky jazyků zahájilo v roce 2012 proces inovace a standardizace testování a hodnocení jazykových dovedností studentů nefilologických oborů MU. Proces ...
 • Beranová, Zdeňka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  V příspěvku je popsán účel a význam ochrany duševního vlastnictví. Jsou zmíněny jeho dvě složky: právo průmyslové a právo autorské. První je zaměřeno na patenty, užitné a průmyslové vzory a zlepšovací návrhy, druhé pak na ...
 • Prachařová, Jitka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Sekce německého jazyka na ČZU v Praze se rozhodla nahradit dosud používanou učebnici Německy s úsměvem kolektivu autorek VŠE v Praze učebnicí studio d, původně vydanou nakladatelstvím Cornelsen. Jmenované učebnice se značně ...
 • Zerzánová, Dana; Čechová, Ivana; Beránková, Jana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  V dnešním globalizovaném světě se neodmyslitelnou součástí vzdělávání stávají informační a komunikační technologie (ICT), které jsou využívány ke vzdělávacím účelům i v terciární sféře a stávají se nezbytných předpokladem ...
 • Tůma, František (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Tato studie se zabývá konverzací na asynchronním diskusním fóru. Prostřednictvím analýzy konverzace bylo analyzováno 42 příspěvků skládajících se z 2 833 slov, které byly vyprodukovány pěti mírně pokročilými univerzitními ...

View more