2013/3 - Social Sciences

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XIX 2013/3

Recenzovali:
PhDr. Roman Sorger, Ph.D – Technical University of Košice
Doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. - Univerzita Karlova v Praze

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 22
 • Item
  Praktické postřehy k významu statistické analýzy při tvorbě jazykových testů
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Hrbáčková, Jiřin; Boháček, Milan
  Tento příspěvek zkoumá informační přínos statistické analýzy jazykových testů Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, vytvořených pro úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce, pro zvýšení validity a reliability těchto testů. Pro zpracování výstupů testů a získání hodnot průměru, obtížnosti testových položek, indexu diskriminace a Cronbachovo alfa s vyloučením dané položky bylo pro daný účel použito programu SPSS. Byla provedena analýza funkčnosti distraktorů pro úlohy typu výběr ze 4 možností. Testové položky nevyhovující stanoveným kritériím byly před novým kolem moderací změněny nebo upraveny. Očekáváme, že se statistická analýza, představující přínosný element při zkvalitňování testů a poskytující cennou zpětnou vazbu jejich tvůrcům, stane napříště nezbytnou součástí tvorby testů daného pracoviště.
 • Item
  Motor Training in Girls with Rett Syndrome
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Lejčarová, Alena; Konečná, Aneta
  Jedinci s Rettovým syndromem vykazují celou řadu složitých problémů ve všech oblastech denního života. Cílem šetření bylo u dívek s tímto typem kombinovaného postižení získat prostřednictvím ankety co nejvíce informací o možnostech pohybové výchovy, pohybových aktivit a fyzioterapie, které dokážou potlačit regres a zlepšit kvalitu života. Z dotazování 14 matek vyplynulo, že s ohledem na zdravotní a psychický stav dívek není běžná pohybová výchova možná. Aplikují se tedy fyzioterapeutické koncepty a metody (Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept) a jiné doplňující terapie (canisterapie, hippoterapie, muzikoterapie, ergoterapie, plavání aj.), které děvčata navštěvují převážně v rámci školní docházky. Cvičení probíhá pravidelně několikrát denně, a to nejen ve škole či školském zařízení, ale i doma.
 • Item
  Výuka angličtiny podporovaná počítačem v terciárním vzdělávání
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Zerzánová, Dana; Čechová, Ivana; Beránková, Jana
  V dnešním globalizovaném světě se neodmyslitelnou součástí vzdělávání stávají informační a komunikační technologie (ICT), které jsou využívány ke vzdělávacím účelům i v terciární sféře a stávají se nezbytných předpokladem pro zvýšení kvality a efektivnosti vzdělávacího procesu. Příspěvek se zabývá výukou anglického jazyka na Univerzitě obrany při využití ICT u budoucích vojenských profesionálů i civilních studentů. ICT umožnily pedagogům modifikovat některé strategie a koncepty výuky cizích jazyků, např. zavedení e-learningu u studentů kombinovaného studia nebo implementace blended learningu u studentů prezenční formy studia, kde e-learning je primárně využíván jako doplněk k přímé výuce. Součástí příspěvku jsou rovněž výsledky výzkumného šetření u studentů obou forem studia, které se týkají využití ICT ve výuce anglického jazyka.
 • Item
  Položková analýza testu z německého jazyka pomocí programu ITEMAN
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Hradilová, Eva; Krupková, Tereza
  Příspěvek se zabývá problematikou testování na Centru jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně (CJP UO). Konkrétně jde o analýzu a vyhodnocení testu NJ podle normy NATO STANAG 6001 SLP 1 (A1-A2 dle SERR) pomocí statistického softwaru ITEMAN. Cílem výzkumu bylo zjistit, nakolik je daný test validní a reliabilní. Nejprve je charakterizován program ITEMAN, dále je popsán průběh přípravných prací. Největší část článku je věnována položkové analýze a rozboru špatných testových položek. Na závěr je navrženo, jak postupovat při korektuře některých nevhodných položek.
 • Item
  Inovace výuky němčiny na České zemědělské univerzitě v Praze
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Prachařová, Jitka
  Sekce německého jazyka na ČZU v Praze se rozhodla nahradit dosud používanou učebnici Německy s úsměvem kolektivu autorek VŠE v Praze učebnicí studio d, původně vydanou nakladatelstvím Cornelsen. Jmenované učebnice se značně odlišují v řadě aspektů, především však v prezentaci gramatiky. Na základě detailní komparativní analýzy obou učebnic se ukazuje, že na rozdíl od deduktivního postupu uplatňovaného v učebnici českých autorů se ve studiu d používá téměř výlučně postup induktivní. Z uvedených rozdílů vyplynula i nezbytnost změny metodiky výuky. Po dvou letech používání prošla nová učebnice evaluací studentů s kladným výsledkem. Byla rovněž vyhodnocena statistika úspěšnosti studentů u zkoušek. Po zavedení nové učebnice nedošlo u sledovaných ukazatelů k zásadnějším výkyvům.