2013/3 - Social Sciences

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XIX 2013/3

Recenzovali:
PhDr. Roman Sorger, Ph.D – Technical University of Košice
Doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. - Univerzita Karlova v Praze

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 22
 • Item
  Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Pořízková, Kateřina; Artimová, Jozefa; Švanda, Libor
  Cílem příspěvku je představit inovované výukové materiály lékařské latiny pro studenty bakalářských oborů LF MU. Autoři při jejich tvorbě kladli hlavní důraz na to, aby se student učil jednotlivým gramatickým a lexikálním jevům v přímém kontextu s jejich praktickým uplatněním. Vycházeli především ze statistických analýz frekvence výskytu gramatických jevů a typických kolokací (užitím metod korpusové lingvistiky). Inovované materiály se vyznačují mimo jiné i provázaností lekcí z hlediska opakovaného výskytu nových slov a gramatických jevů, diferenciací ve výběru lexika dle zaměření jednotlivých oborů a pragmatičností výuky – ve cvičeních se pracuje i s autentickými materiály. Inovace spočívá také ve větší míře variability cvičebních schémat a ve využití multimediální techniky.
 • Item
  Fachsprache Deutsch für Studenten der Krankenpflege mit Hilfe elektronischer Medien
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Herzig, Ingo T.
  V rámci projektu IMPACT se stávající osnovy mají vybavit novými prostředky a metodami. Mezi ty patří i práce s elektronickými učebními prostředky. Toto se týká i cizojazyčné výuky studentům ošetřovatelství na Ústavu zdravotních studií na Technické univerzitě v Liberci. Místo aby se studenti omezili na pouhé použití jedné učebnice, má jim mediální vybavení odborných učeben sloužit také při výuce cizích jazyků. Jako materiál se používá hlavně internetová nabídka nakladatelství Urban & Fischer/ Elsevier jakož i různá odborná videa na internetových stránkách, jako je např. YouTube
 • Item
  EFL Learners’ interaction in online discussion tasks: a conversation analysis perspective
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Tůma, František
  Tato studie se zabývá konverzací na asynchronním diskusním fóru. Prostřednictvím analýzy konverzace bylo analyzováno 42 příspěvků skládajících se z 2 833 slov, které byly vyprodukovány pěti mírně pokročilými univerzitními studenty angličtiny. Analýza odhalila některé mechanismy, které byly základem interakce na fóru. Tyto zahrnovaly: veřejné zprávy a soukromé výměny, vypořádávání se s redundantními a pozdními příspěvky, vyjadřování direktiv a emocí, orientace na úkol. Výsledky nejen potvrzují zjištění z jiných výzkumů, ale také umožňují detailní vhled do specifik fungování skupiny studentů pracujících online.
 • Item
  Lebenslanges lernen im universitären Bereich – Vielfalt braucht besondere Qualitätsbemühungen
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Zikešová, Šárka
  Celoživotní vzdělávání je koncept, který má lidem během jejich života umožňovat proces samostatného studia. Univerzity jsou vědecké a vzdělávací instituce, které slouží vědě a výzkumu, což platí i pro celoživotní vzdělávání. Jednou z nabídek možnosti zdokonalovat se v němčině v rámci celoživotního vzdělávání jsou Moderované diskuze v německém jazyce realizované v Jazykovém centru UPa, jejichž konceptem, formátem a konkrétními výstupy se tento příspěvek zabývá.
 • Item
  Hospodářská němčina ve výuce na vysoké škole a možné formy jejího testování
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Hušková, Helena
  Tento příspěvek se zabývá některými problémy ve výuce hospodářské němčiny na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a také možnými formami, jakými lze hospodářskou němčinu na úrovni C1 SERR testovat. V jazykové výuce pracují učitelé často s heterogenními skupinami. Jazykové a odborné znalosti z oblasti ekonomie se u studentů prvního semestru liší podle toho, zda jsou absolventy gymnázia nebo obchodní akademie. Jak je možné jejich dovednosti přivést na požadovanou úroveň? Které studijní materiály jsou k tomu nejvhodnější? V druhé části příspěvku jsou komentovány výsledky prvního kola testování v rámci projektu IMPACT jako podnět k úvahám a širším závěrům.