Dynamika soustavy těles, aplikace na výukovou pomůcku

Title Alternative:Dynamics of multibody systems, application for teaching aid
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem didaktické pomůcky při řešení dynamiky soustavy těles a zároveň se snaží poukázat na spojitost teoretických výpočtů s praktickým experimentem. Jako demonstrační předmět byla použita soustava dvou těles, kde jedním z nich je rotující nevývažek. 
 V matematickém řešení dynamiky byly sestaveny rovnice rovnováhy, specifikace sil a kinematické rovnice. Samotná řešení a celkové výpočty byly provedeny pomocí softwaru Maple. Dále byl navrhnut a sestrojen fyzický model, se kterým byl uskutečněn reálný experiment. V závěru byly výpočty porovnány s praktickým pokusem.
Description
63 stran, 25 stran příloh :barevné ilustrace, tabulka, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
dynamics of solid bodies, mathematical models, dynamika tuhých těles, matematické modely
Citation
ISSN
ISBN