Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  Zařízení pro odstředivé zalévání dutých vláken v membránových modulech
  Friedrich, Ondřej; Kovář Šimon, Ing. Ph.D. : 62087
  Práce se zabývá návrhem konstrukce jednoúčelového zařízení pro odstředivé zalévání dutých membránových vláken do koncovek filtračních modulů. Modul rotuje kolem své příčné osy a pryskyřice pro zalití a utěsnění vláken je v koncových částech modulu udr-žována odstředivou silou. Délka zalévaných modulů je v rozpětí 300 - 1200 mm, vnější průměr modulů 20 - 110 mm.Byly navrženy dva koncepty konstrukčního řešení s různou orientací osy rotace modu-lu. Pokud modul rotuje podle vertikálně orientované osy, jsou otáčky potřebné k udržení pryskyřice v koncových částech modulu vyšší, než když je osa rotace horizontální. Proto-že je zařízení konstruováno pro dlouhé moduly (až 1200 mm), přístup do zařízení se v závislosti na orientaci osy rotace také liší. Je-li horizontální osa rotace, modul rotuje ve svislé rovině a obsluha k němu má pro upnutí snadný přístup. U vertikální osy rotace rotu-je modul v horizontální rovině a přístup k upínání je přes okraj rámu pro obsluhu značně složitější. Také zastavěná podlahová plocha je u vertikální osy rotace vyšší.Doprava pryskyřice do koncových částí je u modulů do délky 500 mm řešena nádob-kou připevněnou u konce modulu s krátkou hadičkou, kterou přeteče pryskyřice z nádobky do modulu. U modulů delších než 500 mm je pryskyřice dopravována ze sta-tického zásobníku hadičkou do nálevky rotující společně s modulem a odtud opět hadič-kou do konců modulu.Zařízení je navrženo podle konceptu s horizontální osou rotace a práce dále obsahuje popis konstrukce zařízení a jednotlivých dílů.
 • Item
  Vliv doby stárnutí na mechanické vlastnosti slitiny EN AW-2024
  Štípková, Michaela; Solfronk Pavel, doc. Ing. Ph.D. : 55399; Kolnerová Michaela, Ing. Ph.D. Konzultant : 55408
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem různých podmínek stárnutí na mechanické vlastnosti vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW2024. V teoretické části jsou uvedeny vlastnosti, výroba a použití hliníku a jeho slitin v technické praxi. Dále jsou zde popsány možnosti tepelného zpracování za účelem ovlivnění mechanických vlastností hliníkových slitin. V experimentální části byl zjišťován vliv teploty a směru válcování na časovou změnu mechanických vlastností slitiny EN AW2024 pomocí statické zkoušky tahem. Naměřené hodnoty byly následně analyzovány a vyhodnoceny.
 • Item
  Zvlákňovací elektroda pro výrobu směsového nanovlákenného materiálu
  Souček, Jiří; Valtera Jan, Ing. Ph.D. : 63289; Bílek Martin, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55358; Bílek Martin, doc. Ing. Ph.D. Konzultant : 55358; Sporka Michal, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 64767
  Tato bakalářská se zabývá konstrukcí nového druhu elektrody pro výrobu směsového nanovlákenného materiálu, užitím technologie zvlákňování pomocí střídavého elektrického napětí, neboli AC elekxtrospinningu. V rámci práce byla vypracována rešerše známých způsobů výroby nanovlákenných materiálů. Následně byl zpracován konstrukční návrh nového druhu elektrody. V průběhu návrhu byly zpracovány analýzy elektrického pole v programu Autodesk Simulation Mechanical 2015. Analýzy byly zaměřeny především na rozložení elektrické intenzity ve zvlákňovací oblasti, což je jeden z hlavních parametrů elektrod. Dále bylo provedeno konstrukční zpracování upínacího přípravku elektrody, který umožňuje zvlákňování dvou různých polymerních roztoků součesně. Funkčnost navržené elektrody byla laboratorně testována při zvlákňovacím procesu a vytvořený nanovlákenný materiál byl podroben analýze pomocí elektronové mikroskopie.
 • Item
  Hodnocení krystalizace bronzů při různých podmínkách tuhnutí odlitků
  Boubín, Jan
  Tato bakalářská práce je členěna do dvou částí, kterými jsou část teoretická a část praktická. Teoretická část se zabývá charakteristikou slitin mědi, jejich rozdělením a zpracováním. Zejména se tato práce soustředí na charakteristiku, vlastnosti a využití bronzů. Veškeré tyto informace jsou zpracovány na základě prostudované literatury. Praktická část bakalářské práce se věnuje pozorování rozdílů ve struktuře pro materiál CuZn31MnAl1 mezi odlitkem do pískové formy a odlitkem do formy kovové. Následuje jejich metalografický rozbor obsahující výbrus a leptání, porovnání makrostruktury na světelném mikroskopu, chemická analýza struktury a test tvrdosti materiálu v řezu.