El análisis de la pronunciación de la sílaba tónica por parte de los estudiantes checos

Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce je poukázat na výslovnostní problémy přízvučné slabiky u českých studentů zabývajících se studiem španělského jazyka. Toto téma vzbuzuje stále větší zájem jak studentů tak učitelů, jelikož nesprávná výslovnost může v mnoha případech vést k nedorozuměním mezi účastníky či ztížit komunikaci nerodilého mluvčího rodilým mluvčím. Práce popisuje charakteristiku přízvučného vokálu, její pozice ve větě a další teoretická východiska, která přímo souvisí s následující metodologií. Hlavní částí této práce je kvantitativní výzkum zaměřený na délku a amplitudu španělských přízvučných vokálů v dvouslabičných, tříslabičných a čtyřslabičných slovech a jejich srovnání s rodilými mluvčími, českými studenty a teoretickými východisky této práce. Výzkum je realizován se dvěma rodilými mluvčími a třemi skupinami českých studentů rozdělených do různých jazykových úrovní španělského jazyka a veškeré nahrávky jsou analyzovány pomocí počítačového programu Praat, který se používá pro fonetickou analýzu a je volně dostupný bez licence. Na konci se zanalyzují a vyčíslí rozdíly ve výslovnosti mezi českými studenty a rodilými mluvčími.
The main aim of this bachelor's thesis is to point out the pronunciation problems of the stressed syllable in the pronunciation of Czech students studying Spanish language. This topic is of increasing interest to both students and teachers, as in many cases incorrect pronunciation can lead to a misunderstanding between speakers or make the pronunciation difficult of a foreigner by a native speaker. The thesis describes the characteristics of the stressed vowel, its positions in a sentence and other theoretical foundations that are directly related to the following methodology. The main part of this thesis is to perform a quantitative investigation focused on the length and amplitude of stressed vowels in Spanish of words with two, three and four syllables and their comparison with native speakers, Czech students and theoretical foundations of this work. The research is done with two native speakers and three groups of students with different language levels of Spanish and the recordings are analysed using a computer program Praat, which is used for phonetic analysis and is freely available without a license. Finally, the differences of pronunciation will be analysed and quantified between Czech students and native speakers.
Description
Subject(s)
přízvuk, amplituda vokálu, fonetika, rodilí mluvčí, délka vokálu, výslovnost, slabika, přízvučný vokál, nepřízvučný vokál, accent, amplitude of vowel, phonetics, native speakers, length of vowel, pronunciation, syllable, unstressed vowel, stressed vowel
Citation
ISSN
ISBN