Neverbální projevy lhaní v knihách pro dospívající

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje především na neverbální projevy, které jedinci vyjadřují při lhaní. Práce se zabývá interpersonální i intrapersonální komunikací, speciálně na komunikaci neverbální. V práci jsou charakterizovány jednotlivé kategorie neverbálních signálů a následně jsou vložené do souvislosti se lhaním. Hlavní součást této práce tvoří praktická část, která se zabývá neverbálními projevy lhaní v populárně naučných knihách. Pro tuto analýzu byly zvolené knihy, které se odlišují svým přístupem k detekování lhajících osob.
The bachelor thesis focuses mainly on non-verbal expressions that individuals employ when lying. The thesis deals with interpersonal and intrapersonal communication, especially for nonverbal communication. The thesis characterizes individual categories of nonverbal signals which are later inserted into the context of lying. An important part of this thesis is the practical part, which deals with nonverbal manifestations of lying in popular science books. For this analysis purpose were chosen such books which differ in their approach to detect lying people.
Description
Subject(s)
Komunikace, neverbální signály, emoce, prožívání, maskování, lhaní, detekce, Communication, nonverbal signals, emotions, experience, reality, lying, detection
Citation
ISSN
ISBN