Význam lidských zdrojů v kontextu současných změn na trhu práce v zemědělském sektoru.

Abstract
Tématem této diplomové práce je analýza trhu práce a následný rozbor kvalifikované pracovní síly v zemědělském sektoru. Pro tuto práci byla zvolena společnost Sano s. r. o., která působí na tuzemském trhu v oblasti výroby krmiv pro skot a prasata. Byly sledovány údaje v letech 2017-2018 týkající se trhu práce v České republice. Pomocí těchto údajů došlo k popisu aktuální situace ve společnosti Sano s. r. o., jak je zemědělský podnik ovlivněn nedostatkem pracovních sil, jakým způsobem získává zaměstnance či jaká je věková struktura pracovníků. Dalším tématem této práce je teorie motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti. Strategie odměňování a motivace jsou v dnešní době důležité faktory z hlediska náboru nových zaměstnanců, o kterých tato práce také pojednává. Následně došlo ke zhodnocení výzkumých otázek a stanovení závěrečných vyhodnocení.
The focus of this diploma thesis is the analysis of the labour market and subsequent analysis of the qualified labour force in the agricultural. For this thesis there was selected the company Sano s. r. o. which operates on the domestic market in the production of feed for cattle and pigs. Data on the labour market in the Czech Republic in 2017-2018 were monitored. These data have been used to description of the current situation in Sano, how the firm is affected by labour shortage, how it recruits employees or what the age structure of workers is. Another topic of this thesis is the theory of motivation and remuneration of employees in company. Remuneration and motivation strategies are important factors in terms of recruiting which this thesis also discusses. Subsequently research questions were evaluated and final evaluations were defined.
Description
Subject(s)
lidské zdroje, lidský kapitál, motivace, odměňování, absolventi, zemědělský sektor, trh práce, nezaměstnanost, přijímání zaměstnanců, human resources, human capital, motivation, remuneration, absolvents, agricultural sector, labour market, unemployment, recruitment
Citation
ISSN
ISBN