2022/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  How Universities Determine Economic Development in 27 EU Member States
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022) Petrenko, Olesya
  Mnoho evropských zemí se v současnosti společně zaměřuje na spojení nejmodernějších technologií a nejchytřejších myslí, aby se vypořádaly se sociálními, ekonomickými a ekologickými záležitostmi a nalezly udržitelnou rovnováhu. Univerzity mohou pomoci vytvářet vhodné znalosti pro takové výzvy a podporovat hospodářské a sociální inovace. Tento článek shrnuje důkazy existujících vazeb mezi terciárním vzděláváním a ekonomickým růstem měřeným v HDP na hlavu a poskytuje kvantitativní hodnocení těchto závislostí pomocí nyní široce kritizované Cobb-Douglasovy produkční funkce pro vytváření obyčejných nejmenších čtverců (OLS) a Bayesiánského průměrování klasických odhadů (BACE) ekonometrických modelů. Výsledky získané v tomto výzkumu ukázaly, že výdaje na terciární vzdělávání a počty převážně absolventů - mužů BA a MA (v technologiích, vědách a medicíně) robustně a částečně korelují s ekonomickým růstem. Dobře rozložené investice do rozvoje terciárního vzdělávání STEM mohou potenciálně posílit pozitivní dopad univerzit na udržitelný hospodářský růst.
 • Item
  Performance Evaluation of Goalkeepers of Slovak Football League
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022) Pelloneová, Natalie; Tomíček, Michal
  Fotbal je na Slovensku oblíbené sportovní odvětví. Fotbalové kluby vynakládají každoročně nemalé peněžní částky na nákup jednotlivých hráčů. Přesto existuje malé množství vědeckých studií, které by se zabývaly statistickými, ekonomickými rozměry a hodnocením výkonnosti fotbalových hráčů. Výkony jednotlivých hráčů stejně jako výkon celého týmu jsou velmi důležité ukazatele, které předurčují úspěch celého klubu. Cílem tohoto výzkumu je vytvořit nový systém hodnocení efektivity fotbalových hráčů a následně tento systém aplikovat do fotbalové praxe a identifikovat technicky efektivní hráče. V předkládaném výzkumu je využito analýzy obalových dat, konkrétně vstupově orientovaného Charness, Cooper, Rhodes modelu a modelu super-efektivnosti Andersen-Petersen. Oba modely jsou empiricky aplikovány na pouze jednu skupinu fotbalových hráčů, konkrétně brankáře první a druhé slovenské fotbalové ligy v sezóně 2020/21. Model navržený v tomto článku se snaží do rozhodování začlenit větší objektivitu, a může tak být důležitým krokem při vývoji systematické metodiky hodnocení nejen brankářů, ale i hráčů na ostatních herních pozicích.
 • Item
  Generation X, Y, and Z Preferences for Car-Sharing in Different Situations
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022) Pelech, Pavel; Holendová, Julie
  Cílem tohoto článku je posoudit vliv jednotlivých generací (X, Y, Z) potenciálních zákazníků sdílené ekonomiky na jejich ochotu preferovat sdílené auto oproti autu vlastnímu v konkrétních definovaných situacích. Výzkum probíhal od prosince 2021 do března 2022 a zúčastnilo se ho 741 respondentů, kteří byli rovnoměrně rozděleni mezi všechny tři analyzované generace. Závěry výzkumu naznačují, že jednotlivé generace respondentů nebudou mít odlišné preference využívat sdílené auto v různých situacích. Všechny generace respondentů si dokážou více představit používat sdílené auto pravidelně během cestování a zábavy, ale už ne tolik s dětmi na kroužky, nebo při cestách do práce či školy. Tato skutečnost může být využitelná marketingovými odborníky, kteří potřebují rozklíčovat motivy pro účast zákazníků ve sdílené ekonomice, resp. v segmentu sdílených aut.
 • Item
  Impacts of Preference-Driven Peer-to-Peer Electricity Trading on Distribution Grid Level
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022) Maiwald, Jens
  Energetická transformace v Německu doposud probíhá primárně na straně nabídky systému, zatímco strana poptávky zůstává spíše nedotčena. Tento článek pojednává o tom, jak lze chování spotřebitelů ovlivnit flexibilními cenami elektřiny, aby se sladila poptávka s výrobou. Proto se používá kombinace dvou různých přístupů, (I) Celulární přístup a (II) modelování založené na inteligentních agentech. V simulované oblasti regionálního trhu s energií pokrývající celou distribuční síť mohou všechny typy spotřebitelů obchodovat s elektřinou peer-to-peer podle preferencí každého spotřebitele. Výsledky ukazují, že nákupy energií lze individuálně stimulovat flexibilním stanovením cen a splněnými preferencemi. Navíc dochází k výhodám pro celý region a vznikají potenciály k vyrovnání směnné bilance na úroveň nadřazené sítě.
 • Item
  Balance Sheet Rules and their Influence on Business Performance – An Empirical Study
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022) Nosková, Marta; Taušl Procházková, Petra; Jelínková, Eva
  Studie si klade za cíl podrobně prozkoumat, zda má dodržování bilančních pravidel vliv na výkonnost podniku. Pro ověření tohoto předpokladu byla statisticky testována data za malé a mikropodniky v ČR (celkový počet 2 537), a to pomocí t-testu a Mann-Whitneyho U testu. Zvláštní pozornost byla věnována ukazateli rentability vlastního kapitálu (jako ukazateli výkonnosti podniku) a změnám jeho hodnoty mezi skupinami podniků, které pravidla dodržují, a těmi, které tato pravidla nedodržují. Výsledky naznačují, že pozitivní vliv dodržování bilančních pravidel na výkonnost podniku nelze potvrdit, stejně jako nelze pozorovat jejich dodržování ve větším měřítku. Bylo by tedy vhodné otevřít diskuzi o tom, zda je potřeba, aby se bilanční pravidla pravidelně objevovala v současné literatuře podnikové ekonomiky. Zmíněné výsledky jsou zobrazeny a diskutovány v tomto článku spolu s omezeními výzkumu.