2010/2 - Social Science and Economics

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XVI 2010/2

Recenzovali:
Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Education as a determining factor of unemployment and economic development on a regional level
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Hovorková Valentová, Vladimíra; Nedomlelová, Iva
  Autorky příspěvku si kladou za cíl na základě analýzy a dalších aktivit verifikovat hypotézu, že „RVSP (Regiony vyžadující soustředěnou pozornost) mají podprůměrnou reprodukci vzdělaného a kvalifikačního potenciálu obyvatelstva (populace)“ a určit, zda existuje vztah mezi faktorem F1 – nezaměstnanost a vzděláním obyvatel. S ohledem na to, že byla k dispozici data za celý základní soubor, bylo možné posuzovat tento vztah přímo pomocí charakteristik základního souboru. Pro ověření výše uvedené hypotézy však byla použita jen některá data, vybraná ze základního souboru, o kterých bylo možné se domnívat, že umožní provést zkoumání nejlépe. Při práci s těmito vybranými údaji jsme použili metody deskriptivní statistiky, při posuzování vztahu mezi faktorem F1 a vzděláním poměr determinace a koeficient asociace.
 • Item
  Ways of taking random samples from a population for the needs of an economic indicators analysis
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Gurinová, Kateřina; Hovorková Valentová, Vladimíra
  Cílem příspěvku je poskytnout přehled možností, jak provádět náhodné výběry z populace České republiky, a jejich následné porovnání. Porovnání předložených metod bylo provedeno pomocí vybraných statistik, které umožňují zvolit metodu, jež přináší nejpřesnější odhady. Při závěrečných doporučeních však nesmíme zapomínat také na skutečnost, že při provádění náhodných výběrů v praxi jsme limitováni i finančními prostředky, pracovními silami, zabývajícími se šetřením, a dalšími faktory. Předkládáme tak v prvním případě řešení ideální a ve druhém optimální, a to s přihlédnutím ke všem ovlivňujícím faktorům.
 • Item
  Proces modularizace studijních programů na vysokých školách v ČR a SRN
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Vlčková, Irena
  Příspěvek analyzuje situaci reformního procesu ve vysokém školství na příkladu modularizace nebo inovace studijních programů na vybraných vysokých školách v České republice a Spolkové republice Německo. K analýze situace reforem ve vysokém školství byla prostudována řada podkladových materiálů (výroční zprávy příslušných vysokých škol, projektové zprávy, studie ministerstev školství a dokumenty Evropské unie). Jako základní analytický nástroj byla vybrána významová kategorie – modularizace studijní nabídky. Dostupné údaje byly rozebrány pomocí otevřeného kódování a následné systematické kategorizace.
 • Item
  Evaluation of clean-up processes: an economic perspective
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Čiháková Aguilar, Silvia; Černíková, Martina
  Článek zkoumá problematiku ekonomické efektivnosti ochrany životního prostředí v souvislosti s náklady nutnými k odstranění starých ekologických zátěží. Jsou zde nastíněny různé ekonomické přístupy k optimalizaci sanačních procesů. Druhá část se zabývá případovými studiemi a modelem nákladové efektivnosti pro konkrétní technologie sanace i možnostmi účetního zachycení těchto jevů. Dokument byl připraven s finanční podporou ze státního rozpočtu České republiky v rámci projektu "Pokročilé sanační technologie a procesy č. 1MO554" z programu "Výzkumná centra PP2-DP01" Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Item
  Applicability of the upcoming iso 26000 standard in the conditions of the norwegian economy
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Ortová, Martina; Chramostová, Ivana
  Společenská odpovědnost firmy představuje zahrnutí ekologického a sociálního přístupu do řízení společnosti. Mezinárodní organizace pro normalizaci je těsně před vydáním nové normy ISO 26000, která se bude právě problematice společenské odpovědnosti věnovat. V článku jsou představeny výsledky primárního dotazníkového šetření, které řeší postoje a názory předních norských firem z oblasti společenské odpovědnosti. Šetření se dále zaměřilo na poptávku po nové normě ISO 26000 již před jejím skutečným vydáním. Z výsledků šetření lze zaujmout stanovisko, že vybrané norské firmy pojem společenská odpovědnost i ISO 26000 znají. Ovšem normu ISO 26000 nepoptávají a nemají zájem o její skutečnou aplikaci do svých podniků.