2010/2 - Social Science and Economics

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XVI 2010/2

Recenzovali:
Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Applicability of the upcoming iso 26000 standard in the conditions of the norwegian economy
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Ortová, Martina; Chramostová, Ivana
  Společenská odpovědnost firmy představuje zahrnutí ekologického a sociálního přístupu do řízení společnosti. Mezinárodní organizace pro normalizaci je těsně před vydáním nové normy ISO 26000, která se bude právě problematice společenské odpovědnosti věnovat. V článku jsou představeny výsledky primárního dotazníkového šetření, které řeší postoje a názory předních norských firem z oblasti společenské odpovědnosti. Šetření se dále zaměřilo na poptávku po nové normě ISO 26000 již před jejím skutečným vydáním. Z výsledků šetření lze zaujmout stanovisko, že vybrané norské firmy pojem společenská odpovědnost i ISO 26000 znají. Ovšem normu ISO 26000 nepoptávají a nemají zájem o její skutečnou aplikaci do svých podniků.
 • Item
  The history of methodologies as a metacognitive language learning strategy
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Boyon, Jérôme
  Tento článek prezentuje výzkumnou práci v rámci interního grantu Fakulty přírodovědně- humanitní a pedagogické, TUL (Interní Grantová Soutěž-IGS-FP-TUL-č. 114/2009 - Č.j.:.KRO/231/2009). Jejím cílem je poukázat na vývoj metodiky výuky a studia jazyků v celé historii z pohledu metakognitivní strategie. Tato strategie, zde prezentována jako výsledek výzkumu, je přítomna v klasifikaci R. Oxford jako způsob jak řídit a plánovat učení.
 • Item
  Sensory modalities model (vakog) application in classes at the Department of foreign languages of the Technical university of Liberec
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Pekařová, Ivana
  Reprezentační systémy jsou jedním z modelů používaných v neuro-lingvistickém programování (NLP), které se zaměřují na studium toho, jak lidská mysl zpracovává informace. Neuro-lingvisté uvádějí vizuální, auditorní, kinestetické, olfaktorní a chuťové smysly jako součásti tohoto systému, který poskytuje pedagogům jeden z nástrojů ke zkoumání, jak lidé přiřazují význam k událostem a jak jej následně formulují verbálně. Nejčastěji používaný způsob zpracování dat je směs prvních tří základních smyslů uvedených výše. Hlavním cílem tohoto příspěvku je ukázat repertoár úloh a aktivit používaných při práci se třídou, kdy se využívá prvků z teorie NLP a rozmanitých inteligencí. Příspěvek ukáže, jak tato cvičení využívat s vysokoškolskými studenty, kteří se učí obchodní angličtinu a anglický jazyk jako jazyk cizí. Můžeme je využít pro konstruktivistký přístup k budování jejich jazykových strategií a jazykových dovedností a vést je ke změně jejich vzorců vyjadřování.
 • Item
  Proces modularizace studijních programů na vysokých školách v ČR a SRN
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Vlčková, Irena
  Příspěvek analyzuje situaci reformního procesu ve vysokém školství na příkladu modularizace nebo inovace studijních programů na vybraných vysokých školách v České republice a Spolkové republice Německo. K analýze situace reforem ve vysokém školství byla prostudována řada podkladových materiálů (výroční zprávy příslušných vysokých škol, projektové zprávy, studie ministerstev školství a dokumenty Evropské unie). Jako základní analytický nástroj byla vybrána významová kategorie – modularizace studijní nabídky. Dostupné údaje byly rozebrány pomocí otevřeného kódování a následné systematické kategorizace.
 • Item
  Evaluation of clean-up processes: an economic perspective
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Čiháková Aguilar, Silvia; Černíková, Martina
  Článek zkoumá problematiku ekonomické efektivnosti ochrany životního prostředí v souvislosti s náklady nutnými k odstranění starých ekologických zátěží. Jsou zde nastíněny různé ekonomické přístupy k optimalizaci sanačních procesů. Druhá část se zabývá případovými studiemi a modelem nákladové efektivnosti pro konkrétní technologie sanace i možnostmi účetního zachycení těchto jevů. Dokument byl připraven s finanční podporou ze státního rozpočtu České republiky v rámci projektu "Pokročilé sanační technologie a procesy č. 1MO554" z programu "Výzkumná centra PP2-DP01" Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.