2010/2 - Social Science and Economics

DSpace Repository

2010/2 - Social Science and Economics

 

ACC Journal, ročník XVI 2010/2

Recenzovali:
Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem

Recent Submissions

 • Čiháková Aguilar, Silvia; Černíková, Martina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Článek zkoumá problematiku ekonomické efektivnosti ochrany životního prostředí v souvislosti s náklady nutnými k odstranění starých ekologických zátěží. Jsou zde nastíněny různé ekonomické přístupy k optimalizaci sanačních ...
 • Bednářová, Pavla (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Saldo veřejných rozpočtů a státní dluh představují základní charakteristiky veřejných financí každé ekonomiky. V souvislosti s ekonomickou krizí 2008-2009 se většina vyspělých zemí potýká s rizikem spojeným s dlouhodobou ...
 • Andrášová, Hana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Příspěvek se zabývá problematikou mnohojazyčnosti v podmínkách České republiky. Ukazuje, jak nepostradatelné jsou znalosti němčiny pro české občany. Angličtina však obsadila pozici prvního cizího jazyka, a proto jsou zde ...
 • Boyon, Jérôme (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Tento článek prezentuje výzkumnou práci v rámci interního grantu Fakulty přírodovědně- humanitní a pedagogické, TUL (Interní Grantová Soutěž-IGS-FP-TUL-č. 114/2009 - Č.j.:.KRO/231/2009). Jejím cílem je poukázat na vývoj ...
 • Demel, Jaroslav; Potužáková, Zuzana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Přímé zahraniční investice (FDI) mají v středoevropských ekonomikách včetně ČR značný vliv na ekonomický vývoj. Vzhledem k výchozí situaci a podkapitalizovanosti ekonomik na počátku transformace byly jednak zdrojem kapitálu, ...
 • Gurinová, Kateřina; Hovorková Valentová, Vladimíra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Cílem příspěvku je poskytnout přehled možností, jak provádět náhodné výběry z populace České republiky, a jejich následné porovnání. Porovnání předložených metod bylo provedeno pomocí vybraných statistik, které umožňují ...
 • Matějovská, Petra; Žižka, Miroslav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Cílem příspěvku je zmapovat aktuální stav a vývoj inovačních aktivit malých a středních podniků v České republice a porovnat je s výsledky velkých podniků. Výzkum byl zaměřen na zkoumání závislosti inovační aktivity na ...
 • Pekařová, Ivana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Reprezentační systémy jsou jedním z modelů používaných v neuro-lingvistickém programování (NLP), které se zaměřují na studium toho, jak lidská mysl zpracovává informace. Neuro-lingvisté uvádějí vizuální, auditorní, ...
 • Ortová, Martina; Chramostová, Ivana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Společenská odpovědnost firmy představuje zahrnutí ekologického a sociálního přístupu do řízení společnosti. Mezinárodní organizace pro normalizaci je těsně před vydáním nové normy ISO 26000, která se bude právě ...
 • Jursová, Jitka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Příspěvek si klade za cíl uvést otázky výchovy a vzdělávání dětí a mladých lidí do souvislosti se změnami v životním stylu mladé generace, v němž stále významnější místo zaujímá intenzivní kontakt s informačními a komunikačními ...
 • Maršíková, Kateřina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Příspěvek analyzuje přístupy k řízení talentů v podnikovém prostředí. Seznamuje se základními principy a poukazuje na význam této strategie v rámci konceptu řízení lidských zdrojů, který v dnešní složité ekonomické době ...
 • Hovorková Valentová, Vladimíra; Nedomlelová, Iva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Autorky příspěvku si kladou za cíl na základě analýzy a dalších aktivit verifikovat hypotézu, že „RVSP (Regiony vyžadující soustředěnou pozornost) mají podprůměrnou reprodukci vzdělaného a kvalifikačního potenciálu ...
 • Hovorková Valentová, Vladimíra; Jáčová, Helena; Syrovátková, Jaroslava (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Cílem příspěvku je prozkoumat, která odvětví mohou ovlivňovat rozvoj malých regionů v Libereckém kraji a v celé České republice. Dynamika rozvoje obce byla posuzována na základě metodiky vytvořené v rámci řešeného ...
 • Neumannová, Helena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Předložená výzkumná zpráva pojednává o navazujícím resp. pokračujícím projektu, který byl realizován na Technické univerzitě v Liberci roce 2010, projektovým partnerem byla Hochschule Zittau/Görlitz. Výchozí projekt řešený ...
 • Vlčková, Irena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Příspěvek analyzuje situaci reformního procesu ve vysokém školství na příkladu modularizace nebo inovace studijních programů na vybraných vysokých školách v České republice a Spolkové republice Německo. K analýze situace ...