Netzwerk Hochschulstudium in der Euroregion Neisse – zu den Forschungsergebnissen

Title Alternative:Sieć studiów akademickich w euroregionie nysa – wyniky badań
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Předložená výzkumná zpráva pojednává o navazujícím resp. pokračujícím projektu, který byl realizován na Technické univerzitě v Liberci roce 2010, projektovým partnerem byla Hochschule Zittau/Görlitz. Výchozí projekt řešený v roce 2009 se zabýval šancemi absolventů doktorského studia v české a polské části Euroregionu Nisa. V rámci projektu „Síť vysokoškolského studia v Euroregionu Nisa“ byly v roce 2010 uskutečněny výzkumy v německé části ERN, aby byl vytvořen komplexní obraz situace vysokoškoláků na trhu pracovních příležitostí v ERN. V dotazníkovém šetření byli osloveni zaměstnavatelé, aby se vyjádřili k očekávaným kompetencím těchto absolventů vysoké školy.
Niniejsze opracowanie naukowe poświęcone jest kolejnemu, nawiązującemu projektowi, jaki realizowano na Uniwersytecie Technicznym w Libercu w 2010 roku, partnerem projektu była Hochschule Zittau/Görlitz. Pierwszy projekt, realizowany w 2009 roku, dotyczył szans absolwentów studiów doktoranckich w polskiej i czeskiej części Euroregionu Nysa. W 2010 roku w ramach projektu pn. "Sieć studiów akademickich w Euroregionie Nysa" przeprowadzono badania w niemieckiej części ERN, aby otrzymać pełny obraz sytuacji absolwentów uczelni na rynku pracy w ERN. W badaniach ankietowych zwrócono się do pracodawców o ich opinię co do oczekiwanych przez nich kompetencji tychże absolwentów uczelni wyższych.
The presented research report deals with the continuation phase of the project which was delivered at the Technical University of Liberec in 2010. The project partner was Hochschule Zittau/Görlitz. In the preceding stage of the project delivered in 2009, we studied career opportunities of PhD. study programme graduates in the Czech and Polish parts of the Euroregion Nisa. Within the project “University Studies Network in the Euroregion Nisa”, a similar study was completed in the German part of the ERN in 2010, and thus we achieved a complete picture of the University graduates´ situation at the ERN labour market. In a questionnaire survey potential employers’ attitudes and opinions were examined in order to formulate the range of expected types of competence of higher education graduates.
Der vorliegende Bericht behandelt das Folge- bzw. Fortsetzungsprojekt, das im Jahr 2010 an der Technischen Universität Liberec durchgeführt wurde - Projektpartner war die Hochschule Zittau/Görlitz. Das 2009 abgewickelte Ausgangsprojekt beschäftigte sich mit den Chancen der promovierten Absolventen im tschechischen und polnischen Teil der Euroregion Neiße (ERN). Im Rahmen des Projektes "Netzwerk Hochschulstudium in der Euroregion Neiße" wurden 2010 Forschungen im deutschen Teil der ERN durchgeführt, damit ein komplexes Bild über die Situation der Hochschulabgänger auf dem Arbeitsmarkt der ERN geschaffen werden kann. Bei der Fragebogenumfrage wurden Arbeitgeber gebeten, sich zu den erwarteten Kompetenzen dieser Hochschulabsolventen zu äußern.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN