Japan’s public finances from the viewpoint of european fiscal rules

Title Alternative:Japońskie finanse publiczne z punktu widzenia europejskich zasad fiskalnych
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Saldo veřejných rozpočtů a státní dluh představují základní charakteristiky veřejných financí každé ekonomiky. V souvislosti s ekonomickou krizí 2008-2009 se většina vyspělých zemí potýká s rizikem spojeným s dlouhodobou udržitelností veřejných financí. Kritéria pro vymezení fiskální disciplíny zemí eurozóny jsou definována Maastrichtskými fiskálními konvergenčními kritérii a existencí Paktu stability a růstu. Stav Japonských veřejných financí v porovnání se stavem veřejných financí zemí eurozóny vykazuje horší parametry i horší vývojové tendence obou charakteristik. V roce 2009 byl deficit veřejných rozpočtů vyšší pouze u dvou zemí eurozóny a japonský státní dluh dosáhl bezmála dvojnásobku nejvyšší hodnoty v eurozóně. Bez okamžité a účinné fiskální konsolidace se mohou veřejné finance stát jednou z hlavních hrozeb pro budoucí úspěšný vývoj japonské ekonomiky.
Saldo budżetów publicznych oraz dług publiczny przedstawiają podstawowe cechy finansów publicznych każdej gospodarki. W związku z kryzysem gospodarczym 2008-2009 większość krajów wysoko rozwiniętych zmaga się z ryzykiem dotyczącym długoterminowego zrównoważenia finansów publicznych. Kryteria określające dyscyplinę fiskalną państw strefy euro są zdefiniowane poprzez fiskalne kryteria konwergencji z Maastricht oraz istnieniem Paktu Stabilności i Wzrostu. Stan japońskich finansów publicznych w porównaniu ze stanem finansów publicznych państw strefy euro charakteryzuje się gorszymi parametrami i gorszą tendencją rozwoju obu wymienionych cech. W 2009 roku deficyt budżetów publicznych był jedynie w dwóch krajach strefy euro wyższy a japoński dług publiczny był prawie dwa razy wyższy od najwyższego poziomu w strefie euro. Bez natychmiastowej oraz skutecznej konsolidacji fiskalnej finanse publiczne mogą stać się jednym z głównych zagrożeń dla przyszłego pomyślnego rozwoju gospodarki japońskiej.
The balance of public budgets and public debt is the basic characteristics of the public finances of an economy. Influenced by the economic crisis between 2008 and 2009, the majority of developed countries struggle with the risks connected with sustainability of their public finances. The criteria for defining fiscal discipline in Eurozone are represented by Maastricht convergence criteria and by the existence and the function of the Stability and Growth Pact. The state of Japan’s public finances in comparison with the state of public finances of the Eurozone countries shows worse parameters and worse developmental tendencies of both characteristics. In 2009 the deficit of public budgets was higher only in two Eurozone countries and Japan’s public debt was almost two times higher than the highest value in the Eurozone. Without immediate and efficient fiscal consolidation Japan’s public finances will become one of the main threats to the future development of Japan’s economy.
Der Saldo öffentlicher Haushalte und die Staatsverschuldung stellen die Grundcharakteristiken der öffentlichen Finanzen einer jeden Ökonomik dar. Im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise 2008 – 2009 hat die Mehrheit der hoch entwickelten Länder mit dem mit der langfristigen Aufrechterhaltung öffentlicher Finanzen verbundenen Risiko zu kämpfen. Die Kriterien für die Abgrenzung der steuerlichen Disziplin der Länder der Eurozone sind definiert durch die Maastrichter steuerlichen Konvergenzkriterien und die Existenz des Stabilitätspaktes und des Wachstums. Der Zustand der japanischen öffentlichen Finanzen weist im Vergleich mit dem Zustand der öffentlichen Finanzen der Länder der Eurozone schlechtere Parameter und schlechtere Entwicklungstendenzen beider Charakteristiken auf. Im Jahr 2009 war das Defizit der öffentlichen Haushalte nur bei zwei Ländern der Eurozone höher und die japanische Staatsverschuldung erreichte beinahe das Doppelte des höchsten Wertes in der Eurozone. Ohne eine augenblickliche und wirksame steuerliche Konsolidierung können sich die öffentlichen Finanzen als eine der stärksten Bedrohungen für eine zukünftige erfolgreiche Entwicklung der japanischen Ökonomik erweisen.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN