Rozvoj zaměstnanců ve vybrané společnosti s mezinárodní činností

Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh postupu pro vytvoření procesu rozvoje a vzdělávání atím i inovaci celého systému rozvoje lidských zdrojů ve vybrané společnosti s mezinárodníčinností. První část práce se zabývá teoretickými východisky řízení lidských zdrojů, jejichrozvojem a dále teoretickými východisky týkající se malého a středního podnikuobchodujícího v rámci mezinárodního prostředí. Dále následuje představení a popis vybranéspolečnosti. Analytická část práce prezentuje informace získané na základě výzkumu, kterýbyl prováděn jak pomocí kvantitativních, tak kvalitativních nástrojů analýzy. Celý výzkumse zabývá systémem rozvoje a vzdělávání ve vybrané společnosti. Na základě zjištěnýchskutečností je v poslední části této práce vytvořen praktický nástroj, kterým je praktickýpostup pro vytvoření procesu rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.
The aim of this bachelor thesis is to propose the process of learning & development in orderto innovate employee learning & development within the whole chosen company. The firstpart of the thesis is focused on the theoretical background of human resource management,employee learning & development and small and medium-sized enterprises which are partof the international trade. Then follows the description of the chosen company.The analytical part of the thesis presents the information based on the research. The researchis focused on the company's learning & development system. In the last part of the thesisthere is shown the created practical tool. The practical tool is a practical guide which helpsthe company to create the process of learning & development and innovate the wholelearning & development system.
Description
Subject(s)
Řízení lidských zdrojů, malý a střední podnik, mezinárodní obchod, rozvoj lidských zdrojů, proces rozvoje a vzdělávání, Human Resource Management, Small and Medium-sized Enterprises, International Trade, Employee Learning & Development, The Process of Learning & Development
Citation
ISSN
ISBN