Inovace v oblasti zpracování a spotřeby biomasy

Abstract
V diplomové práci jsou v rámci inovačního projektu zkoumány způsoby vhodného využití již vypěstované biomasy a způsoby ekologického získávání a optimální distribuce energie z tohoto druhu paliva. Projekt je navržen na spalování biomasy v energetických zdrojích středního výkonu, čímž je docíleno značných výhod proti spalování jak v malých, tak velkých zdrojích. Je také řešeno zajištění odbytu vyprodukované energie. Záměrem je dále rozvinout pozitivní efekty pro životní prostředí dosahované při pěstování energetických plodin. Hlavním cílem diplomové práce je provést technicko-ekonomickou studii proveditelnosti potřebnou pro investiční rozhodnutí v rámci konkrétního inovačního projektu. Ambicí je zároveň ověřit ekonomiku navrhovaného projektu, prokázat jeho životaschopnost a poskytnout návod pro jeho realizaci. V diplomové práci jsou zhodnoceny finanční a celospolečenské přínosy předmětného projektu, z nichž lze usoudit, že projekt je vhodný pro realizaci.
The diploma thesis examines as part of an innovative project ways of using well-grown biomass and methods of ecological extraction and optimal distribution of energy from this type of fuel. The project is designed to burn biomass in medium-power energy sources, which has great advantages over combustion in both small and large sources. It is also designed to ensure the sales of the energy produced. The intention is to further develop the positive environmental effects of growing energy crops. The main goal of the diploma thesis is to perform a study on the technical and economic feasibility required for investment decisions within a specific innovation project. The ambition is also to verify the economy of the proposed project, to prove its viability and to provide guidance for its implementation. The diploma thesis evaluates the financial and societal benefits of the project, from which it can be concluded that the project is suitable for implementation.
Description
Subject(s)
biomasa, inovace, investiční projekt, spalování, statické a dynamické metody, studie proveditelnosti, biomass, combustion, feasibility studies, innovation, investment project, static and dynamic methods
Citation
ISSN
ISBN