2021/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  The Influence of Different Infill Structures on the Mechanical Properties in Additive Manufacturing
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Förster, Wolfgang; Pucklitzsch, Thomas; Nickel, Daniela
  Kromě vnějšího pláště nejvíce přispívají k mechanické integritě aditivně vyráběné součásti vnitřní struktury. Za účelem zkoumání vlivu geometricky odlišných vnitřních struktur a hustoty výplně byly na Youngově modulu pružnosti v tahu a deformaci při přetržení připraveny vzorky kyseliny polymléčné (PLA) pomocí modelování fúzního nanášení a testovány při pokojové teplotě. Významný vliv na mechanické vlastnosti měla hustota výplně, výrobní proces a výsledná mikrostruktura. Stručně řečeno, poloha mikrostruktury vzhledem ke směru zatížení byla shledána jako významný faktor vlivu.
 • Item
  Self-excited Vibration of Ink Rollers
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Pustka, Martin; Šidlof, Pavel
  Při střídavém pohybu barvicích válců tiskového stroje se vyskytují vibrace mající charakter samobuzených kmitů, které jsou známy například u obráběcích strojů. Tyto vibrace vznikají při určitých provozních podmínkách a jsou často doprovázeny zvýšenou hladinou hluku. Pro objasnění tohoto neobvyklého kmitavého chování je odvozen jednoduchý analytický model vzájemného působení dvou válců. Vypočtené vibrace jsou porovnány s měřením posunutí barvicího válce. Výsledky modelování potvrzují možnost vyvolání samobuzených kmitů při přítomnosti viskózních sil, účinků záporného tlumení a přívodu vnější energie tvořené otáčením válce.
 • Item
  Fungal Biodiversity at the Graveyard “Gottesacker” in Herrnhut (Upper Lusatia, Saxony)
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Karich, Alexander; Ullrich, René; Hofrichter, Martin
  „Gottesacker“ v Herrnhutu (Horní Lužice, Sasko) je hřbitovem téměř 300 let. G. Zschieschang intenzivně mapoval své houbové společenství od 60. let 20. století. Spojením jeho nálezů a nálezů jiných mykologů zde můžeme analyzovat mykologická data, která zachycují asi 55 let. Biologickou rozmanitost hub posuzujeme se zvláštním důrazem na druhy CHEGD (Clavariaceae-Hygrocybe-Entoloma-Geoglossaceae-Dermoloma). Tyto druhy se používají v soupisech ke klasifikaci a k posouzení toho, zda si travnaté porosty zachovávají svou hodnotu. Podle námi určeného profilu CHEGD lze „Gottesacker“ zařadit k travním porostům mezinárodního významu. Dále uvádíme makroskopické a mikroskopické charakteristiky dvou vzácných druhů CHEGD: Entoloma brunneosericeum a Clavaria messapica. Jedná se o první nálezy obou druhů v Sasku (prvního jmenovaného dokonce v celém Německu).