Self-excited Vibration of Ink Rollers

Title Alternative:Samobuzené kmitání barvicích válců
Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Při střídavém pohybu barvicích válců tiskového stroje se vyskytují vibrace mající charakter samobuzených kmitů, které jsou známy například u obráběcích strojů. Tyto vibrace vznikají při určitých provozních podmínkách a jsou často doprovázeny zvýšenou hladinou hluku. Pro objasnění tohoto neobvyklého kmitavého chování je odvozen jednoduchý analytický model vzájemného působení dvou válců. Vypočtené vibrace jsou porovnány s měřením posunutí barvicího válce. Výsledky modelování potvrzují možnost vyvolání samobuzených kmitů při přítomnosti viskózních sil, účinků záporného tlumení a přívodu vnější energie tvořené otáčením válce.
Bei der intermittierenden Bewegung der Farbwalzen tritt eine Schwingung auf, die den Charakter einer selbsterzeugten Schwingung hat und die aus dem Bereich der Werkzeugmaschinen bekannt ist. Diese Schwingung entsteht unter bestimmten Betriebsbedingungen und wird oft von Geräuschemission begleitet. Für die Erklärung dieses ungewöhnlichen Schwingverhaltens wird das einfache analytische Modell der Zwei-Walzen-Gegenwirkung entworfen. Die berechnete Schwingung wird mit der Messung des Wegs von Farbwalzen verglichen. Die Modellergebnisse bestätigen die Möglichkeit, eine selbsterzeugte Schwingung in Gegenwart von Viskoskräften, von Wirkungen negativer Dämpfung und der Zuführung der äußeren Energie der Walzendrehung zu erzeugen.
A vibration having a character of self-excited chatter oscillation known from machine tools is observed during intermittent motion of ink rollers of offset printing machines. This vibration occurs under specific operating conditions and is often accompanied by an increased noise level. To explain this unusual vibration behavior, a simple analytical model of two rollers interaction is derived. The calculated oscillation is compared with the measurement of ductor roller displacement. The model results confirm the possibility of self-excited vibration development in the presence of viscous forces, negative damping effects and continuous supply of external energy from roller rotation.
Podczas przemiennego ruchu wałków farbowych maszyny drukarskiej występują drgania mające charakter drgań samowzbudnych, które występują przykładowo w maszynach do obróbki. Drgania te powstają w pewnych warunkach eksploatacyjnych i często towarzyszy im wyższy poziom hałasu. Dla wyjaśnienia tych nietypowych drgań opracowano prosty model analityczny wzajemnego oddziaływania dwóch wałków. Obliczone drgania porównano z pomiarami przesunięć wałka farbowego. Wyniki modelowania potwierdzają możliwość wywołania drgań samowzbudnych w obecności oporu wiskotycznego, oddziaływania oporu ujemnego i wpływu energii zewnętrznej generowanej przez obroty wałka.
Description
Subject(s)
Self-excited oscillation, Viscous friction force, Negative damping, Offset printing machine
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN