HOW ISO QUALITY MANAGEMENT STANDARDS CHANGE THE COMPANY LEVEL OF EXCELLENCE? STUDY CONDUCTED ON TWO COMPANIES OF POLISH DNA SEQUENCING INDUSTRY USING THE BUSINESS IMPROVEMENT MATRIX

Title Alternative:JAK NORMY ŘÍZENÍ KVALITY ISO MĚNÍ ÚROVEŇ FIRMY? STUDIE PROVEDENÁ NA DVOU SPOLEČNOSTECH POLSKÉHO ODVĚTVÍ DNA SEKVENOVÁNÍ ZA POUŽITÍ MATICE PRO ZLEPŠENÍ PODNIKÁNÍ
Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Tato studie zkoumá úroveň excelence dvou společností pomocí Business Improvement Matrix (BIM), která je založena na modelu excelence Evropské nadace pro management kvality. Porovnává tyto organizace a ukazuje, jak jejich systémy managementu kvality ovlivňují výsledky BIM. Zkoumanými společnostmi jsou genXone S.A., která je v procesu implementace systému managementu kvality v souladu s ISO 13485: 2016, a Centrum Genetyki Medycznej GENESIS Sp. z o.o., certifikované podle ISO 9001: 2015 od roku 2018. Obě společnosti patří do odvětví sekvenování v Polsku s pomocí sekvenování nové generace. Tato studie ukazuje, že společnost, která zavedla svůj systém řízení kvality a plně přijala své standardy, dosáhla vyšší úrovně excelence než společnost, která proces implementace svého systému řízení kvality právě zahájila.
Diese Studie untersucht das Niveau der Exzellenz zweier Firmen mit Hilfe der „Business Improvement Matrix“ (BIM), welche auf dem Modell der Exzellenz der Europäischen Stiftung für Qualitätsmanagement basiert. Sie vergleicht diese Organisationen und legt dar, wie deren Systeme des Qualitätsmanagements die Ergebnisse der BIM beeinflussen. Bei den Zielfirmen handelt es sich um genXone S. A., welche sich im Prozess der Implementierung des Systems des Qualitätsmanagements in Übereinstimmung mit ISO 13485 befindet, und Centrum Genetyki Medycznej GENESIS Sp. Z o.o., welche seit dem Jahr 2018 nach ISO 9001: 2015 zertifiziert ist. Beide Firmen gehören in Polen zum Zweig der Sequenzierung mit Hilfe der Sequenzierung der neuen Generation. Diese Studie legt dar, dass die Firma, welche ihr System der Qualitätssteuerung eingeführt und ihre Standards voll angenommen hat, das höhere Exzellenzniveau erreicht hat als diejenige Firma, welche den Prozess der Implementierung ihrer System der Qualitätssteuerung erst begonnen hat.
This study examines the level of excellence of two companies, using Business Improvement Matrix (BIM), which is based on European Foundation of Quality Management’s Model of Excellence. It compares those organizations and shows how their quality management systems make an effect on BIM results. The researched companies are genXone S.A., which is in the process of implementing a quality management system compliant with ISO 13485: 2016, and Centrum Genetyki Medycznej GENESIS Sp. z o.o., certified with ISO 9001: 2015 since 2018. Both of them belong to sequencing industry in Poland, using new generation sequencing. This study shows that the company that has implemented its quality management system and has fully adopted its standards achieved a higher level of excellence than the company that just started the process of implementation of their quality management system.
W niniejszym opracowaniu zbadano poziom doskonałości dwóch firm przy użyciu Macierzy Doskonalenia Przedsiębiorstwa (MDP), opartej na Modelu Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Porównano te organizacje i pokazano, jak ich systemy zarządzania jakością wpływają na wyniki MDP. Badane firmy to genXone S.A., która jest w trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 13485:2016 oraz Centrum Genetyki Medycznej GENESIS Sp. z o.o., certyfikowane wg ISO 9001:2015 od 2018 roku. Obie firmy należą do branży sekwencjonowania w Polsce, wykorzystującej sekwencjonowanie nowej generacji. Badanie to pokazuje, że firma, która wdrożyła swój system zarządzania jakością i w pełni przyjęła swoje standardy, osiągnęła wyższy poziom doskonałości niż firma, która dopiero rozpoczęła proces wprowadzania swojego systemu zarządzania jakością.
Description
Subject(s)
Business improvement matrix, Quality management, Continuous improvement, Level of excellence
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN