2015/3 - Social Sciences

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXI 2015/3

Recenzovali:
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Vysoké učení technické v Brně
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. - Univerzita Karlova v Praze

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  Non-finite verb phrases in student translations
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Šimůnková, Renata
  Jedním ze zdrojů chyb při překladech z anglického do českého jazyka je rozdílný stupeň kondenzace, který je těsně spojený s používáním neurčitých slovesných tvarů. Problém je dále prohlouben rozdílnými prostředky, které zmíněné jazyky používají, aby vyhověly funkční větné perspektivě. Učitelé cizích jazyků, ačkoli k tomu nejsou primárně připravováni, jsou často nuceni překlady provádět. Článek se zaměřuje na nejčastější chyby, kterých se studenti učitelství angličtiny dopouští při překladech neurčitých slovesných vazeb. Pomocí řízeného překladového testu se nejprve provede sběr chyb, dále následuje jejich analýza a vyhodnocení. Výsledky se poté diskutují společně se studenty, hledají se zdroje chyb a možná správná překladová řešení. Využití zmíněné analýzy a diskuse ve výuce zvyšuje povědomí studentů o problémech a řešeních v dané oblasti a vede k významnému zlepšení v dovednostech překladu.
 • Item
  Perspectives of employee training and development: methods and approachee
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Maršíková, Kateřina; Šlaichová, Eva
  Cílem příspěvku je podat aktuální přehled o trendech, metodách a přístupech v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Článek prezentuje primární a sekundární data vybraných průzkumů. Data prezentovaná v příspěvku dokládají potřebu a význam vzdělávání zaměstnanců jako důležitou formou investice do lidského kapitálu, která generuje přidanou hodnotu a zvyšuje produktivitu v podniku. Současně má vliv na lidský kapitál ve společnosti. Potřeby vzdělávání zaměstnanců jsou z pohledu podniku i jednotlivce různé. Společnosti používají mnoho metod, které jsou popsány v první části příspěvku. Druhá, empirická část, porovnává význam vzdělávání v mezinárodním kontextu na sekundárních datech. Závěrečná část dokresluje oblast firemního vzdělávání na primárních datech získaných od respondentů v letech 2013-2015. Výsledky ukazují, že v některých českých firmách není vzdělávání zaměstnanců systematicky a zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy téměř nepodporují. Kromě toho i sekundární data z průzkumů poukazují na to, že stále existuje značný počet firem, které svým zaměstnanců další vzdělávání neposkytují.
 • Item
  K filozofické dimenzi jazykové kompetence
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Lachout, Martin
  Jako lingvisté a učitelé cizího jazyka jsme dnes a denně konfrontování s pojmem i samotnou podstatou komunikativní kompetence, jak svou, tak především s kompetencí našich svěřenců, a to ze všech možných úhlů pohledu, zejména pak z hlediska aplikované lingvistiky. Dimenze, která však námi zůstává poněkud opomíjena, nicméně jde s jazykem a s komunikativní kompetencí ruku v ruce, je dimenze filozofická. Cílem tohoto článku je nastínit čtenáři alespoň ve zkratce, jak na komunikativní kompetenci, respektive na od ní neoddělitelný jazyk, nahlíželi někteří filozofové dob dříve i nedávno minulých.
 • Item
  Percepce kvality bydlení a její územní diferenciace v Libereckém kraji na počátku 21. století
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Baxa, Jan; Chromý, Pavel
  Cílem tohoto článku je analýza percepce kvality bydlení a územní diferenciace lidského kapitálu v Libereckém kraji na počátku 21. století. Výzkum je založený na agregovaných indexech, které se snaží postihnout význam územní diferenciace v kvalitě bydlení a lidského kapitálu na úrovni obcí a mikroregionů. Agregované indexy kvality bydlení vychází z vlastní definice kvality bydlení založené na interdisciplinaritě a komplexnosti tohoto tématu, zatímco definice a indikátory lidského kapitálu jsou převzaty z jiných zdrojů. V práci jsou použity dvě hlavní metody založené na jedné straně na sběru, analýze a vyhodnocení statistických dat a na druhé straně na přípravě, provedení a vyhodnocení dotazníků. Výsledky potvrzují vysokou kvalitu bydlení centrálních částí, v současné době také intenzivně zastavovaných.
 • Item
  Standardizace jazykové výuky za pomoci textových typů a vzorců
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Bartošová, Michala
  Autorka prezentuje tezi, že lze pomocí textových typů a vzorců jako součásti jazykové reality, v níž se uživatel jazyka pohybuje, standardizovat jazykovou výuku. V rámci empirického výzkumu autorka mapuje rozsah užívání a zpracování textových typů ve výuce češtiny jako cizího jazyka a následnou analýzou konkrétních textů dospívá k zobecňujícím zápisům ve formě textových vzorců. Každý textový vzorec je následně rozpracován na několika úrovních (lexikální, gramatické ad.) a v propojení s deskriptory Společného evropského referenčního rámce nám umožňuje vytvořit sylabus jazykového kurzu dle konkrétních požadavků.