2016/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXII 2016/2

Recenzovali:
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. – Západočeská univerzita, Czech Republic
Ing, Eva Fielko, Ph.D. - Metropolitní univerzita Praha, Czech Republic

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  The use of economic indicators as a tool for predicting s&p 500 stock index
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Dovolil, Jan
  Světové organizace a podniky se snaží co nejlépe predikovat budoucí vývoj ekonomiky. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zkonstruovala systém Composite Leading Indicators (CLI) a organizace Conference Board (CB) vytvořila Leading Economic Index (LEI) jako nástroj predikce vývoje ekonomiky. Příspěvek si klade za cíl analyzovat predikční schopnosti dílčích ekonomických indikátorů – nikoliv však vzhledem k vývoji ekonomiky, ale vzhledem k vývoji akciového indexu S&P 500. Výsledek analýzy predikčních schopností indikátorů, tedy předstih, souběh a případné zpoždění indikátoru vzhledem k vývoji akciového indexu S&P 500, je následně možné využít například při konstrukci investiční strategie podniku, kde předstihový ukazatel slouží jako indikátor budoucího vývoje akciového indexu S&P 500.
 • Item
  Intensity and Perception of Barriers of Customer Satisfaction Measurement
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Madzík, Peter; Križo, Pavol
  Chociaż informacje wynikające z badania satysfakcji klienta należą do cennych bodźców działań udoskonalających, w praktyce organizacje napotykają się na różne bariery uniemożliwiające systematyczne przeprowadzanie ww. badania. Przedstawiane w artykule badania mają na celu sprawdzenie natężenia i postrzegania barier uniemożliwiających przeprowadzanie badań satysfakcji klienta. W tym celu wykorzystano statystyczne opracowanie wyników badań przeprowadzonych w ramach Republiki Słowackiej. Opracowano łącznie 435 ważnych ankiet, za pośrednictwem których zidentyfikowano oraz skwantyfikowano zależności pomiędzy poszczególnymi barierami dla badań satysfakcji klienta. Wyniki wskazały na fakt, że jako największe bariery można potraktować badania okazjonalne oraz niedobór personelu.
 • Item
  Personnel marketing in the czech economy: past and present
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Ungerman, Otakar; Myslivcová, Světlana
  Personální marketing je v současnosti samostatný obor, který se vyčlenil s HR managementu a přebral marketingový pohled na zaměstnance jako na zákazníka. Příspěvek prezentuje rozsáhlý projekt, který identifikuje vznik personálního marketingu ve světě a postupnou implementaci do transformující se České ekonomiky. Po komplexní rešerši byl proveden primární výzkum, složený z kvantitativního a kvalitativního sběru dat, který analyzoval současné využívání personálního marketingu v ČR. Výzkum byl zaměřen na nejvýznamnější české podniky a výsledkem je přehled nástrojů, které tyto podniky v oblasti personálního marketingu užívají. Výsledky byly podrobeny statistickému vyhodnocení, které přiřadila identifikovaným nástrojům personálního marketingu důležitost, a pomohlo odkrýt latentní faktory.
 • Item
  Project “Regional Value Chains in the Context of Ecosystem Services and Biodiversity – Based on the Example of Czech-Polish-Saxon Project Collaboration”
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Zaremba-Warnke, Sabina
  Tento článek představuje mezinárodní projekt ,,Regionální hodnotové řetězce v kontextu ekosystémových služeb a biodiverzity – na příkladu česko-polsko-saského projektu spolupráce”. Projektu se zúčastní partneři z České republiky, Německa a Polska, mezi jinými to jsou: NETSCI prof. dr. Kramer GmbH, Fakulta ekonomiky, managementu a cestovního ruchu v Jelení Hoře, Wroclavská ekonomická univerzita, Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, LANU (Saská nadace pro Přírodu). Projekt je podporován DBU (Německou federální nadací pro životní prostředí). Hlavním cílem tohoto projektu je podpora ekonomického rozvoje v příhraničních oblastech těchto tří zemí: České republiky, Polska a Německa, a prosazování hodnotových řetězců včetně ekosystémových služeb. Tato spolupráce přinese řadu ekonomických výhod, a to nejen pro jednotlivé firmy, které se projektu zúčastní, ale pro celou příhraniční oblast.
 • Item
  Analysis of the electricity market from the perspective of products offered to households in the tariff rate d25d in period 2011-2016
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Kuncová, Martina
  Trh s elektřinou se v České republice mění zejména od roku 2002 s počátkem jeho liberalizace. Od této doby mohly firmy volně volit dodavatele elektřiny. Domácnosti mají tuto možnost od roku 2006. Ačkoli lze předpokládat, že spotřeba elektřiny by měla stoupat vzhledem k rozvoji nových elektrospotřebičů, ve skutečnosti spotřeba v České republice rostla pouze do roku 2008, následně ve spojitosti s ekonomickou krizí poklesla a další nárůst již je velmi mírný. Vzhledem k této skutečnosti by i ceny spojené se spotřebou elektřiny měly být spíše klesající. Tento článek je zaměřen na situaci na trhu s elektřinou z pohledu nabídky produktů domácnostem v tarifu D25d v období let 2011-2016. Cílem je popsat trendy ve vývoji jednotlivých složek celkových nákladů domácnosti spojených se spotřebou elektřiny.