The use of economic indicators as a tool for predicting s&p 500 stock index

Title Alternative:Wykorzystanie wskaźników ekoomicznych jako narzędzia do prognozowania rozwoju indeksu giełdowego S&P 500
Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Světové organizace a podniky se snaží co nejlépe predikovat budoucí vývoj ekonomiky. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zkonstruovala systém Composite Leading Indicators (CLI) a organizace Conference Board (CB) vytvořila Leading Economic Index (LEI) jako nástroj predikce vývoje ekonomiky. Příspěvek si klade za cíl analyzovat predikční schopnosti dílčích ekonomických indikátorů – nikoliv však vzhledem k vývoji ekonomiky, ale vzhledem k vývoji akciového indexu S&P 500. Výsledek analýzy predikčních schopností indikátorů, tedy předstih, souběh a případné zpoždění indikátoru vzhledem k vývoji akciového indexu S&P 500, je následně možné využít například při konstrukci investiční strategie podniku, kde předstihový ukazatel slouží jako indikátor budoucího vývoje akciového indexu S&P 500.
Organizacje światowe i przedsiębiorstwa starają się jak najlepiej przewidzieć rozwój gospodarki w przyszłości. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) stworzyła system Composite Leading Indicators (CLI) a organizacja Conference Board (CB) opracowała Leading Economic Index (LEI) jako narzędzie do prognozowania rozwoju gospodarczego. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy zdolności prognostycznej poszczególnych wskaźników ekonomicznych, jednak nie w odniesieniu do rozwoju gospodarki, ale w stosunku do kształtowania się indeksu giełdowego S&P 500. Wyniki analizy zdolności prognostycznej wskaźników, a zatem wyprzedzenie, zbieżność i ewentualne opóźnienie wskaźnika wobec rozwoju indeksu giełdowego S&P 500, można później wykorzystać przykładowo w ramach budowania strategii inwestycyjnej firmy, gdzie wskaźnik wyprzedzający służy jako wskaźnik przyszłego rozwoju indeksu giełdowego S&P 500.
World organizations and businesses are struggling to best predict future economic developments. For example, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) constructed the Composite Leading Indicators (CLI) and the Conference Board organization (CB) created the Leading Economic Index (LEI) as a tool for prediction of the economy. This article aims to analyze the predictive ability of individual economic indicators, but not with respect to economic development, but in relation to the development of the S&P 500 stock index. The result of the analysis of the indicators’ predictive ability, i.e. leading, coincident and possible lagging of the indicator due to the development of the S&P 500 stock index, is subsequently possible to use, for example, in the construction of a company’s investment strategy, where the leading indicator serves as an indicator of the future development of the S&P 500 stock index.
Die Weltorganisationen und -unternehmen bemühen sich, die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft bestens vorherzusagen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat das System Composite Leading Indicators (CLI) konstruiert, und die Organisation Conference Board (CB) hat den Leading Economic Index (LEI) als Instrument zum Vorhersagen der Entwicklung der Wirtschaft entworfen. Das Ziel des Beitrags besteht in der Analyse der prädiktiven Fähigkeiten der einzelnen ökonomischen Indikatoren, jedoch nicht in Bezug auf die Entwicklung der Ökonomik, sondern in Bezug auf die Entwicklung des Aktienindexes S&P 500. Das Ergebnis der Analyse der prädiktiven Fähigkeiten der Indikatoren, also den Vorsprung, den Gleichlauf und die eventuelle Verzögerung eines Indikatoren gegenüber der Entwicklung des Aktienindexes S&P 500, kann man nachfolgend zum Beispiel beim Konstruieren der Investitionsstrategie eines Unternehmens verwerten, wobei der Indikator des Vorsprungs als Indikator der zukünftigen Entwicklung des Aktienindexes S&P 500 dient.
Description
Subject(s)
S&P 500 stock index, Economic indicators, Economic development, Prediction
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN