Rodinné podnikání v ČR

Abstract
V habilitační práci je řešena v České republice velmi aktuální problematika specifik managementu rodinného podnikání. Jeho novodobou historii lze spojit se společenským vývojem po roce 1989, kdy v ČR začaly vznikat první rodinné podniky. Tato forma podnikání spojila tři systematicky odlišné světy – svět emocí se světem racionality a se světem financí. Jejich nosným specifikem je interakce rodiny a podnikání, interakce mezi racionálním a na výkon zaměřeným světem businessu a emocionálními rodinnými vazbami a vztahy. Autorka si klade za hlavní cíl shrnout poznatky reality rodinného podnikání v ČR, především v oblastech, kterým dosud nebyla věnována dostatečná pozornost. Těmi je řízení marketingu a řízení značky, vliv generací na aktivity spojené se vstupem RP na zahraniční trhy, výskyt konkrétních faktorů socioemocionálního bohatství, přístup generací k preferenci užití cizího a vlastního kapitálu. Byly stanoveny i vedlejší cíle. Naplnění cílů, zodpovězení výzkumných otázek a ne/podpoření hypotéz je založeno na uplatnění řady metod vědecké práce. Ke každému tématu jsou prostřednictvím systematického literárního přehledu prezentovány relevantní teoretické koncepty. Pro zpracování habilitační práce jsou využity empirické vědecké metody, obecné teoretické metody, specifické matematické a statistické metody a jejich kombinace. Na základě provedených výzkumů bylo zjištěno, že marketingové aktivity RP jsou zaměřeny především na nástroj řízení vztahů se zákazníky a na poskytování hodnoty, cca třetina RP apeluje na svoji rodinnost prostřednictvím první strany webové prezentace, ale více jak polovina v pododkazu O nás prezentuje historii, tradici apod. Potvrzuje se dlouhodobý trend, že malé a střední exportně orientované RP řízené první generací jsou závislé na trhu Slovenska a Německa, pokud je v managementu RP zastoupena druhá generace, dochází k diverzifikaci zahraničních teritorií i mimo trhy EU. Výzkum v oblasti socioemocionálního bohatství je jednou z nejvlivnějších oblastí výzkumu, ze kterých vyplynula specifika RP. Byl vyhodnocen výskyt konkrétních faktorů a jejich pořadí (např. v roce 2019 majitelé RP upřednostnili sociální faktory před afektivními, kognitivními, motivačními a behaviorálními). Dále bylo možno konstatovat, že existuje souvislost mezi počtem generací v managementu a preferencí užití cizího a vlastního kapitálu a že existuje závislost mezi počtem generací v managementu a konkrétní formou alokace cizího nebo vlastního kapitálu. Kromě výše uvedených zjištění byly popsány, identifikovány a vyhodnoceny souvislosti výzkumných tematických okruhů, naznačeny jejich závislosti – i v tom spočívá její jedinečnost a novost. Byly navrženy další směry zkoumání RP v ČR.
The habilitation thesis addresses the highly topical issue of the features of family business management in the Czech Republic. Its contemporary history can be linked to social development since 1989, when the first family businesses began to emerge in the Czech Republic. This form of business joined three systemically different worlds – the world of emotions with the world of rationality and the world of finance. Its most distinctive feature is the interaction of family and business, the interaction between the rational and performance-oriented world of business and emotional families ties and relationships. The author has set the goal of summarizing findings on the reality of family business in the Czech Republic, primarily in areas that have not been the subject of sufficient attention thus far. These include marketing management and brand management, the influence of generations on activities associated with entry of a family business to foreign markets, the emergence of specific factors of socioemotional wealth, the approach of different generations to a preference for the use of equity or debt. Other secondary goals have been set as well. The achievement of goals, the answering of research questions, and the support or rejection of hypotheses is based on application of a range of research methods. Relevant theoretical concepts are presented for each topic via a systematic literature review. Empirical research methods, general theoretical methods, specific mathematical and statistical methods, and combinations thereof are used for preparing the habilitation thesis. Based on the research conducted, it has been determined that the marketing activities of family businesses are focused primarily on serving as a tool for managing relationships with customers and providing value, approx. a third of family businesses appeal to their familial character using the first page of their web presence, but over half present their history, traditions, etc. under the menu item About Us. A long-term trend has been confirmed, that small and medium-sized export-oriented family businesses managed by their first generation are dependent on the markets of Slovakia and Germany; whereas the representation of the second generation in the management of the family business leads to diversification of international territories, even outside the markets of the EU. Research in the area of socioemotional wealth is one of the most influential areas of research that has yielded features of family businesses. The presence of specific factors and their ordering was evaluated (e.g. in 2019 owners of family businesses prioritized social factors before affective, cognitive, motivational, and behavioral). It can also be stated that the number of generations in management is associated with their preference for the use of equity or debt, and that there is a dependence between the number of generations in management and the specific form of allocation of debt or equity. Apart from the above findings, associations with topical research areas were described, identified, and evaluated, and other directions identified for investigation of family businesses in the Czech Republic.
Die Habilitationsarbeit befasst sich mit der in der Tschechischen Republik sehr aktuellen Problematik der Merkmale des Managements von Familienunternehmen. Seine neuzeitliche Geschichte lässt sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung nach dem Jahr 1989 in Verbindung bringen, als in der Tschechischen Republik die ersten Familienunternehmen entstanden. Diese Unternehmensform verband drei systematisch verschiedene Welten – die Welt der Emotion mit der Welt der Rationalität und der Welt der Finanzen. Tragendes Merkmal ist die Interaktion zwischen Familie und Unternehmen, die Interaktion zwischen Rationalität und leistungsorientierter Geschäftswelt einerseits und den emotionalen Familienbeziehungen. Die Autorin stellt sich das Ziel, die Erkenntnisse der Realität von Familienunternehmen in der Tschechischen Republik zusammenzufassen, insbesondere in Bereichen, welchen bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Dabei handelt es sich um das Management von Marketing und Brands, den Einfluss von Generationen auf Aktivitäten in Verbindung mit dem Eintritt von Familienunternehmen auf ausländische Märkte, das Auftreten von konkreten Faktoren sozioemotionalem Reichtums, sowie die Haltung der Generationen zur Präferenz der Verwendung von Eigen- und Fremdkapital. Es wurden auch Nebenziele aufgestellt. Das Erreichen der Ziele, die Beantwortung der Forschungsfragen und die Bestätigung /Widerlegung von Hypothesen beruhen auf der Anwendung einer Reihe von Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens. Für jedes Thema werden mittels eines systematischen Literaturverzeichnisses die relevanten Theoriekonzepte präsentiert. Für die Erstellung der Habilitationsarbeit wurden empirische wissenschaftliche Methoden, allgemeine theoretische Methoden, spezifische mathematische und statistische Methoden und ihre Kombinationen verwendet. Auf der Grundlage der durchgeführten Forschung wurde ermittelt, dass die Marketingaktivitäten von Familienunternehmen insbesondere auf das Instrument des Kundenbeziehungsmanagements und der Mehrwerterbringung ausgerichtet sind, ca. ein Drittel der Familienunternehmen appelliert an ihre Familieneigenschaft mit Hilfe der ersten Seite ihrer Internetpräsenz, jedoch mehr als die Hälfte präsentiert unter dem Reiter „Über uns“ ihre Geschichte, Tradition, usw. Es zeichnet sich ein langfristiger Trend ab, dass kleine und mittlere exportorientierte Familienunternehmen, die von der ersten Generation geführt werden, von den Märkten in der Slowakei und Deutschland abhängen, sofern im Management des Familienunternehmens auch die zweite Generation vertreten ist, kommt es zu einer Diversifizierung der ausländischen Territorien auch außerhalb der EU. Die Forschung im Bereit des sozioökonomischen Reichtums ist eines der einflussreichsten Forschungsgebiete, aus welchen die Spezifika von Familienunternehmen hervorgehen. Es wurde das Auftreten von konkreten Faktoren und ihre Reihenfolge ausgewertet (z.B. haben im Jahr 2019 die Inhaber von Familienunternehmen soziale Faktoren vor affektiven, kognitiven, motivationellen und behavioralen bevorzugt). Außerdem lässt sich konstatieren, dass ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Generationen im Management und der Präferenz der Verwendung von Eigenund Fremdkapital besteht und dass eine Abhängigkeit zwischen der Anzahl der Generationen im Management und der konkreten Form der Allokation von Eigen- und Fremdkapital besteht. Darüber hinaus wurden die Zusammenhänge der thematischen Forschungsbereiche beschrieben, identifiziert und ausgewertet, sowie die weitere Richtung für die Erforschung von Familienunternehmen in der Tschechischen Republik aufgezeigt.
Description
Subject(s)
alokace kapitálu, generace, internacionalizace, legislativa, marketing, rodinný podnik, rodinné podnikání, řízení značky, socioemocionální bohatství, strategie, vlastní a cizí kapitá, zahraniční trhy, allocation of capital, brand management, debt and ekvity, family business, foreign markets, generations, internationalization, legislation, marketing, socioemotional wealth, strategy, Allokation von Kapital, ausländische Märkte, Brandmanagement, Eigen - und Fremdkapital Familienunternehmen, Generationen, Internationalisierung, Legislative, Marketing, Strategie, sozioemotionaler Reichtum
Citation
ISSN
ISBN
Collections