Literárně-dramatická výchova v programu Učíme se pohádkami pro mateřskou školu

Abstract
Cílem bakalářské práce je sestavení a ověření literárně-dramatickéhoprogramu Učíme se pohádkami. Tento program je určen pro dětipředškolního věku. Odborná práce je rozdělena do dvou částí teoretickéa praktické.Teoretická část se zabývá dramatickou výchovou, jejími cíli,principy a metodami, které byly využity v literárně-dramatickém programuUčíme se pohádkami. Další část se věnuje vývojové psychologiipředškolního věku a RVP PV.Praktická část je rozdělena do dvou částí. První část se věnujecharakterizaci literárně-vzdělávacího programu Učíme se pohádkamipro předškolní vzdělávání. Program obsahuje pět metodických listůpro učitele s podrobnými instrukcemi. Druhá část obsahuje vyhodnoceníprogramu na základě strukturovaného rozhovoru a dále i jeho vhodnéúpravy.
The goal of this bachelor thesis is a compilation and verification ofa literary-dramatic programme 'We Learn with Fairy Tales'. Thisprogramme is designed for pre-school children. The thesis is divided intoa theoretical and a practical part.The theoretical part deals with drama education and its goals,principles and methods used in above mentioned literary-dramaticprogramme 'We Learn with Fairy Tales'. Next part focuseson developmental psychology of pre-school children and FrameworkEducational Programme for Pre-school Education.The practical part is divided into two sections. The first one followsup the characterization of the literary dramatic-programme 'We Learn withFairy Tales' for pre-school education. The programme contains fivemethodical sheets for teachers with detailed instructions. The second partcontains the evaluation of the programme based on a structured interviewand also some appropriate alternations.
Description
Subject(s)
literárně-dramatická výchova, předškolní vzdělávání, metodický list, mateřská škola, strukturovaný rozhovor, literary-dramatic education, pre-school education, methodical sheet, kindergarten, structured interview
Citation
ISSN
ISBN