Číslicový regulátor průtoku na desce SiLabs

Abstract
Práce se v teoretické části zabývá pochopením problematiky automatického řízení konkrétně regulace. Následný rozbor spolu s popisem všech složek PID regulátoru, ošetření wind-up efektu a některých možných postupů pro volbu ideální velikosti jednotlivých složek regulátoru. Druhá polovina teoretické části se zaměřuje na popis a použití komponent v praktické části bakalářské práce a popsání způsobu komunikace se zvoleným vývojovým kitem. V praktické části jsou poté rozepsány postupy při realizaci regulátoru na reálném procesu spolu s popisem logiky programu a v neposlední řadě shrnutí naměřených hodnot a zhodnocení reakce a funkčnost navrženého regulátoru.
Working with the theoretical part deals with an understanding of the problems of automatic control of specific regulation and subsequent analysis together with a description of all components of the PID controller, treatment of wind-up effects and some possible methods for selecting the ideal size of the individual constants of the controller. The second half of the theoretical part focuses on the description and use of components in practical part of the thesis, and describe how to communicate with the selected development kit. In the practical part they are then broken down procedures for the implementation of the regulator on the real process, along with a description of the program logic, and finally to the summary measured values and evaluation of response and functionality of the proposed controller.
Description
Subject(s)
číslicový regulátor, vývojový kit BIG8051, řízení průtoku, PID regulátor, discrete regulator, development kit BIG8051, flow control, PID regulator
Citation
ISSN
ISBN