Homiletické zpracování Staročeského pasionálu

Title Alternative:Homiletic working of the Old Czech passional
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
V této práci se zabýváme staročeskou Sbírkou kázání založených na legendách z 15. století. Z obsahového hlediska se věnujeme motivům svatosti, jež popisují jednotlivé světce, a motivu božího trestu; charakterizujeme tak využití legendických úryvků ze Staročeského pasionálu, jež mnohdy tvoří největší část kázání. Z formálního hlediska se zaměřujeme na kompozici textů ve sbírce. V neposlední řadě se zamýšlíme nad otázkou žánrovosti, jež se v souvislosti s tímto typem textu objevuje, a to sice zda se jedná o kázání, nebo o legendu, a nad funkcí celé sbírky.
This bachelor thesis concerns itself with an Old Czech Collection of Sermons based on legends dating from the 15th century. From the point of view of the contents, the work mainly focuses on the motifs of sainthood, which describe the individual saints, and the motif of divine punishment and in doing so it characterises the use of legend-based extracts from the Old Czech Passional which often constitute the greater part of the sermons. From a formal point of view, the work focuses on the composition of the texts in the collection. Finally, the work also considers the question of genre designation which arises in association with this type of text, i.e. whether this involves sermons or legends and the function of the entire collection.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN