Environmental policy of the Czech republic

Title Alternative:Polityka środowiskowa Republiki czeskiej
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
K ochraně životního prostředí slouží velká řada environmentálních nástrojů, ať již zákonných či dobrovolných. Cílem článku je definovat environmentální politiku ČR, klasifikovat její nástroje a podrobněji se zaměřit na některé z nich. Nejprve článek klasifikuje environmentální politiku státu z hlediska dokumentu o Státní politice životního prostředí ČR a vyjmenovává environmentální nástroje, které dokument stanovuje. Dále se článek zaměřuje na zhodnocení dosavadního průběhu Ekologické daňové reformy, jako jednoho z nástrojů ovlivňujících životní prostředí v rámci environmentální politiky státu. V poslední části se článek podrobněji zabývá environmentálním účetnictvím, jako dobrovolným nástrojem státní politiky životního prostředí a to jak z mikroekonomického hlediska, tak z hlediska makroekonomického.
Do celów ochrony środowiska służy wiele narzędzi środowiskowych, wynikających z przepisów prawa lub podejmowanych dobrowolnie. Celem artykułu jest zdefiniowanie polityki środowiskowej RCz, klasyfikacja jej narzędzi oraz szczegółowa analiza niektórych spośród nich. W pierwszej kolejności w artykule zklasyfikowano politykę środowiskową państwa z punktu widzenia dokumentu Państwowej Polityki Środowiskowej RCz oraz wymieniono narzędzia środowiskowe wskazane w tym dokumencie. Następnie skupiono się na ocenie dotychczasowego przebiegu Ekologicznej Reformy Podatkowej, będącej jednym z narzędzi wpływających na środowisko naturalne w ramach polityki środowiskowej państwa. W ostatniej części artykułu przedstawiono szczegółowo rachunkowość środowiskową, będącą dobrowolnym narzędziem państwowej polityki środowiskowej, ujmując ją zarówno w aspekcie mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym.
Various legal and voluntary types of environmental tools are used for environmental protection. This article aims at defining the environmental policy of the Czech Republic, classifying its tools and focusing on some of them in depth. First, the article classifies the environmental policy from the point of view of the National Policy on environment and it lists the environmental tools listed in the National Policy document. The other part is focused on the appraisal of the ecological tax reform up to now as one of the tools influencing the environment within the environmental policy of the state. In the final part the article focuses on the environmental accounting in more detail, as a voluntary instrument of the state environmental policy.
Um die Umwelt zu erhalten, müssen wir die negativen Umweltauswirkungen identifizieren und kontrollieren und auch vermeiden. Für den Umweltschutz gibt es viele Instrumente, nicht nur gesetzliche, sondern auch freiwillige. Das Ziel des Artikels ist es, die Umweltpolitik der Tschechischen Republik zu definieren, ihre Instrumente zu klassifizieren und manche im Detail zu beschreiben. Am Anfang erklärt der Artikel die Staatsumweltpolitik aus der Sicht des Dokuments „Die Staatsumweltpolitik der Tschechischen Republik“ und zählt die Instrumente auf, die das Dokument festsetzt. Weiter beschreibt der Artikel die Bewertung des ökologischen und steuerlichen Reformprozesses als ein Instrument, das die Umwelt im Rahmen der Umweltpolitik beinflusst. Im letzten Teil konzentriert sich der Artikel im Detail auf die Umweltbuchhaltung als eines der freiwilligen Instrumente der Umweltstaatspolitik aus makro- und mikrowirtschaflicher Sicht.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN