Udržitelné podnikání v praxi

Abstract
Udržitelný rozvoj je interdisciplinární koncepce, která se neustále vyvíjí, přičemž je diskutována na úrovni globální, národní i lokální. Avšak důležitost tohoto pojetí tkví v jeho komplexnosti. Význam odpovědného podnikání spočívá v odrazu základních hodnot společnosti. Odpovědné podnikání je podstatné pro velké i malé podniky, které mohou prostřednictvím inovativních výrobků a služeb, nových schopností a zapojení zainteresovaných stran zlepšit z krátkodobého i dlouhodobého hlediska své hospodářské, environmentální a sociální charakteristiky. Zahrnuje závazek podniku vyvíjet ekonomické aktivity efektivně, zodpovědně vůči společnosti a životnímu prostředí při zohlednění zájmů všech stakeholderů. Předmětná monografie má za cíl identifikovat a vyhodnotit v rámci dobrovolných nástrojů stěžejní faktory, které směřují k udržitelnému podnikání v kontextu tří pilířů (sociálního, ekonomického, environmentálního) na vzorku zemědělských a lesnických podniků. Ke splnění hlavního cíle bylo formulováno pět výzkumných otázek se zaměřením na aktuální výzvy zemědělských a lesnických podniků. Výsledky výzkumu lze shrnout pro oblasti implementace společenské odpovědnosti firem, age managementu, strategických dokumentů, environmentálního manažerského účetnictví a uhlíkové stopy jakožto indikátoru koncepce udržitelného rozvoje. Mezi zásadní přístupy prosazování udržitelného rozvoje patří důraz na procesní přístup, nefinanční výkonnost podniku a stabilitu sektoru. Více než 75 % zkoumaných zemědělských a lesnických podniků neaplikuje age management, neboť čelí nedostatku personálu schopného zvládnout tento způsob řízení a nepovažují uplatnění age managementu za závažné. Současně byl prokázán statisticky významný vztah mezi aplikací age managementu a velikostí společnosti. V kontextu strategických dokumentů zemědělských podniků byly vymezeny dvě skupiny společných faktorů, a to konzervativní strategie a strategie rozvoje kompetencí. Co se týče environmentálního manažerského účetnictví, u případových studií dvou lesnických podniků je prokázána významnost posuzovat hodnotu všech (tržních i netržních) služeb lesního ekosystému. V jednom podniku se ukazatel rentability nákladů zvýšil z 1,346 na 4,077 a ve druhém z hodnoty 1,181 na 3,492. Uhlíková stopa Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy (ŠLP) činí 686 t CO2e, při přepočtu na jednoho zaměstnance 3,5 t CO2e a 3,8 kg CO2e / 1 000 Kč výnosu nebo 99 kg CO2e / ha, tudíž lze konstatovat, že celková uhlíková bilance podniku je příznivá a dále lze předpokládat, že budou celkové emise z činností klesat. Celkovým emisím skleníkových plynů dominuje spotřeba elektřiny užívaná především v pilnici (56 %). Nahrazení současné konvenční elektřiny alternativou bez uhlíku je nejúčinnějším způsobem, jak snížit uhlíkovou stopu ŠLP.
Sustainable development is a concept constantly evolving, being discussed at the global, national and local levels not only among individuals but also within organizations. However, the importance of this concept lies in its complexity. The importance of responsible business lies in the reflection of the basic values of the company. Responsible business is important for large or small assests, which can improve their economic, environmental, and social characteristics in the short and long term through innovative products and services, new skills, and stakeholder involvement. It includes the commitment of the organization to develop its economic activities effectively and responsibly towards society and the environment, taking into account the interests of all stakeholders. The research aims to identify and evaluate key factors in voluntary instruments focused on sustainable business in the context of three pillars (economic, social, environmental) on a sample of agricultural and forestry enterprises. To meet the main goal, 5 research questions were formulated focusing on the current challenges of agricultural and forestry enterprises. The research results can be summarized for the areas of implementation of corporate social responsibility, age management, strategic documents, environmental management accounting, and carbon footprint calculation as an indicator of the concept of sustainable development. Key approaches to promoting the concept of sustainable development include an emphasis on a process approach, non-financial business performance and sector stability. More than 75% of agricultural and forestry enterprises surveyed do not apply age management, as those face a shortage of staff able to handle age management and do not consider the application of age management to be serious. At the same time, a statistically significant relationship between the application of age management and the size of the company was demonstrated. In the context of farm strategy papers, two groups of common factors have been identified, namely, conservative strategies and competence development strategies. Regarding environmental management accounting, case studies of two companies demonstrate the importance of assessing the value of all forest ecosystem services (market and non-market). Rentability of costs increased from 1.346 to 4.077 in one company and from 1.181 to 3.492 in another company. The carbon footprint of the School Forest Enterprise in Kostelec nad Černými lesy (SFE) is 686 t CO2e, when converted to 1 employee 3.5 t CO2e and 3.8 kg CO2e / 1,000 CZK turnover or 99 kg CO2e / ha, therefore the overall carbon balance of the company is favorable and it can be assumed that total emissions from activities will decrease in the future. The total greenhouse gas emissions are dominated by electricity consumption used mainly in the sawmill (56%). Replacing current conventional electricity with a carbon-free alternative is the most effective way to reduce the carbon footprint of SFE.
Description
Subject(s)
Age management, voluntary tools, environmental management accounting, competitiveness, corporate social responsibility, management systems, strategic documents, sustainable business, sustainable development, carbon footprint, agricultural and forestry enterprises, dobrovolné nástroje, environmentální manažerské účetnictví, konkurenceschopnost, společenská odpovědnost firem, strategické dokumenty, systémy řízení, udržitelné podnikání, udržitelný rozvoj, uhlíková stopa, zemědělské a lesnické podniky
Citation
ISSN
ISBN
978-80-271-3303-1 (print)
978-80-271-4470-9 (pdf)
978-80-271-4471-6 (ePub)
Collections