Rok 2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Udržitelné podnikání v praxi
    (Grada Publishing, a.s., 2022-07-22) Vrabcová, Pavla
    Udržitelný rozvoj je interdisciplinární koncepce, která se neustále vyvíjí, přičemž je diskutována na úrovni globální, národní i lokální. Avšak důležitost tohoto pojetí tkví v jeho komplexnosti. Význam odpovědného podnikání spočívá v odrazu základních hodnot společnosti. Odpovědné podnikání je podstatné pro velké i malé podniky, které mohou prostřednictvím inovativních výrobků a služeb, nových schopností a zapojení zainteresovaných stran zlepšit z krátkodobého i dlouhodobého hlediska své hospodářské, environmentální a sociální charakteristiky. Zahrnuje závazek podniku vyvíjet ekonomické aktivity efektivně, zodpovědně vůči společnosti a životnímu prostředí při zohlednění zájmů všech stakeholderů. Předmětná monografie má za cíl identifikovat a vyhodnotit v rámci dobrovolných nástrojů stěžejní faktory, které směřují k udržitelnému podnikání v kontextu tří pilířů (sociálního, ekonomického, environmentálního) na vzorku zemědělských a lesnických podniků. Ke splnění hlavního cíle bylo formulováno pět výzkumných otázek se zaměřením na aktuální výzvy zemědělských a lesnických podniků. Výsledky výzkumu lze shrnout pro oblasti implementace společenské odpovědnosti firem, age managementu, strategických dokumentů, environmentálního manažerského účetnictví a uhlíkové stopy jakožto indikátoru koncepce udržitelného rozvoje. Mezi zásadní přístupy prosazování udržitelného rozvoje patří důraz na procesní přístup, nefinanční výkonnost podniku a stabilitu sektoru. Více než 75 % zkoumaných zemědělských a lesnických podniků neaplikuje age management, neboť čelí nedostatku personálu schopného zvládnout tento způsob řízení a nepovažují uplatnění age managementu za závažné. Současně byl prokázán statisticky významný vztah mezi aplikací age managementu a velikostí společnosti. V kontextu strategických dokumentů zemědělských podniků byly vymezeny dvě skupiny společných faktorů, a to konzervativní strategie a strategie rozvoje kompetencí. Co se týče environmentálního manažerského účetnictví, u případových studií dvou lesnických podniků je prokázána významnost posuzovat hodnotu všech (tržních i netržních) služeb lesního ekosystému. V jednom podniku se ukazatel rentability nákladů zvýšil z 1,346 na 4,077 a ve druhém z hodnoty 1,181 na 3,492. Uhlíková stopa Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy (ŠLP) činí 686 t CO2e, při přepočtu na jednoho zaměstnance 3,5 t CO2e a 3,8 kg CO2e / 1 000 Kč výnosu nebo 99 kg CO2e / ha, tudíž lze konstatovat, že celková uhlíková bilance podniku je příznivá a dále lze předpokládat, že budou celkové emise z činností klesat. Celkovým emisím skleníkových plynů dominuje spotřeba elektřiny užívaná především v pilnici (56 %). Nahrazení současné konvenční elektřiny alternativou bez uhlíku je nejúčinnějším způsobem, jak snížit uhlíkovou stopu ŠLP.