Strategie motivace ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců ve výrobním podniku

Abstract
Předmětem diplomové práce je pochopení souvislostí mezi pracovní motivací a spokojeností zaměstnanců a plněním strategických podnikových cílů. Teoretická část pojednává obecně o strategickém řízení lidských zdrojů v návaznosti na globální strategii podniku, dále o vybraných psychologických teoriích vysvětlujících a popisujících proces motivace, o souvislosti motivace s pracovní spokojeností a pracovním výkonem. Předmětem praktické části práce je provedení empirického šetření a analýzy současného stavu pracovní spokojenosti a motivace zaměstnanců v podniku TRUMPF Liberec, spol. s r.o. Na základě výsledků šetření bylo dosaženo hlavního cíle práce: byl navržen motivační systém zohledňující preference a odlišnosti v pracovní motivaci a spokojenosti zaměstnanců podniku vzhledem k analyzovaným charakteristikám respondentů. Navržený motivační systém by měl přispět ke zvýšení spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců a podpořit tak realizaci celopodnikové strategie.
The aim of this diploma thesis is to understand the relationship between work motivation and employee satisfaction and the fulfillment of strategic business objectives. The theoretical part generally deals with the strategic management of human resources in relation to the global strategy of the company. It also characterizes selected psychological theories, which explain and describe the process of motivation and the motivation in relation to job satisfaction and job performance. The aim of the practical part is to perform an empirical research and analysis of the current state of work satisfaction and employee motivation in TRUMPF Liberec, spol. s r. o. The main goal of the thesis was achieved on the basis of the research results: the created motivation system reflects the preferences and differences in work motivation and employee satisfaction due to the analyzed respondents' characteristics. The suggested motivation system should help to increase the satisfaction and commitment of employees and support the implementation of the corporate strategy.
Description
Subject(s)
strategie, strategické řízení, lidské zdroje, motivace, stimulace, teorie motivace, pracovní spokojenost, pracovní výkon, faktory motivace, zaměstnanecké výhody, strategy, strategic management, human resources, motivation, stimulation, theories of motivation, job satisfaction, work performance, motivation factors, fringe benefits
Citation
ISSN
ISBN