Zlepšování čtenářských a komunikativních dovedností u žáků prvního stupně ZŠ pomocí metody R.E.A.D. - Čtení zvířeti

Abstract
Tato diplomová práce s názvem Zlepšování čtenářských a komunikačních dovedností žáků prvního stupně ZŠ pomocí metody R.E.A.D. ? Čtení zvířeti se zaměřuje na žáky prvního stupně základní školy za pomoci aktivit vytvořených ke zdokonalení čtenářských dovedností.Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části, tj. část teoretická a část praktická. V teoretické části je rozebrána historie samotné Canisterapie, ze které vychází ostatní podobné programy, jako ten, který popisuji v této práci. Součástí teoretické části je také kapitola zabývající se metodou R.E.A.D a jejím využitím s žáky prvního stupně základní školy. V této části diplomové práce je obsažena kapitola rozebírající specifické poruchy, pro které lze mnou sestavený program, vycházející z metody R.E.A.D, vhodně využít.Praktická část obsahuje rozbor vytvořeného programu, jeho zaměření společně s daným cílem, kterého má dosáhnout. Následuje popis jeho přesné realizace, ve kterém jsou rozepsány dané aktivity vhodné k dosažení, co nejlepších výsledků. Nechybí ani následné vyhodnocení celého programu a zhodnocení jeho přínosu zkoumaným žákům.V závěru diplomové práce jsou podrobně popsány jednotlivé části z každého sezení, které slouží k rekapitulaci celého procesu a následnému vyhodnocení funkčnosti programu.
This thesis entitled Improving the reading and communication skills of pupils from primary schools by using the R.E.A.D. method ? reading to an animal is focused on primary school pupils using activities created to improve reading skills.Thesis is divided into two basic parts, ie theoretical part and practical part The theoretical part discusses the history of Canistherapy itself which is based on other similar programs as the one I describe in this work. Theoretical part include a chapter which is dealing with the method R.E.A.D. and its use at elementary school.In this part of the thesis is a chapter which is dealing with specific disorders for which can be a program based on the method R.E.A.D suitable to use.The practical part contains an analysis of the created program its focus together with the given goal to achieve. The following description of its precise implementation, which details the activities suitable for achieving the best results.There is also a following evaluation of the entire program and an evaluation of its addition to observed pupils.In the conclusion of this thesis are described in detail the individual parts of each session which are used to recapitulation of the whole process and to the evaluation of the functionality of the program.
Description
Subject(s)
čtení psovi, metoda READ, čtenářské dovednosti, komunikační dovednosti, reading to a dog, R.E.A.D. method, reading skills, communication skills
Citation
ISSN
ISBN