Intervence v oblasti specifických poruch učení na základní škole v běžných vyučovacích hodinách

Abstract
Diplomová práce se zabývá intervencí v oblasti specifických poruch učení na základní škole v běžných vyučovacích hodinách. Cílem diplomové práce je zjistit, zdali v běžných vyučovacích hodinách na základní škole probíhá intervence v oblasti specifických poruch učení. Dále pak zmapovat základní reedukační metody specifických poruch učení a zjistit, zdali je učitelé základní školy znají a využívají. Práci tvoří dvě stěžejní části. Jedná se o část teoretickou, která s využitím odborných zdrojů popisuje a objasňuje základní pojmosloví z oblasti specifických poruch učení a jejich intervence. Dále pak o část empirickou, jež tvoří vlastní výzkumné šetření. Šetření se prostřednictvím metod dotazníku a rozhovoru zaměřuje na intervenci specifických poruch učení na základní škole, a to z pohledu učitelů obou stupňů základní školy, dětí se specifickými poruchami učení a jejich rodičů. Empirická část diplomové práce poskytuje komplexní pohled na intervenci v oblasti specifických poruch učení na základní škole.
The thesis deals with the intervention in the area of specific learning disabilities in common lessons at the Švermova primary school. The aim of the thesis is to find out if the intervention takes place in common lessons at the Švermova primary school. And also to chart basic re-educational methods of specific learning disabilities and find out whether teachers know them and use them. The work consists of two main parts. The first one is theoretical. It describes and clarifies the basic terminology of the area of specific learning disabilities and their intervention with the use of expert sources. The second one is empirical which consists of the research on its own. The research focuses on the intervention of specific learning disabilities at the Švermova basic school by way of the questionnaire method and the dialogue method from the point of view of the teachers, the kids with the specific learning disabilities and their parents. The empirical part of the thesis gives the complex view of the intervention in the area of specific learning disabilities at the Švermova basic school.
Description
Subject(s)
Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, specifické poruchy učení, intervence, mladší školní věk, Education of the kids with specific learning disabilities, specific learning diasabilities, the intervention, lower school age
Citation
ISSN
ISBN