Nabídka dalšího vzdělávání pro volnočasové pedagogy

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku dalšího vzdělávání pedagogů v zájmovém vzdělávání. V práci jsou uvedeny a blíže popsány dvě nejvýznamnější instituce se zaměřením na vzdělávání, respektive na vzdělávání pedagogů volného času. V druhé - výzkumné části se předložená práce zabývá zpracováním seznamu nabízených vzdělávacích programů, jejich rozčleněním a ohodnocením dle daných kritérií. Nedílnou součástí je pak analýza těchto dat a doporučení.
This thesis focuses on the characteristics of continuing education teachers pet education. In this work are presented and described in detail the two most important institutions focused on education, or on teacher education free time. The second - the research part of this thesis also deals with the processing list of training programs offered, their breakdown and ranking formfiller. An integral part is the analysis of these data, and recommendations.
Description
Subject(s)
Zájmové vzdělávání, pedagog volného času, další vzdělávání pedagogických pracovníků NIDV, VISK, Interest education, leisure educator, further education of teachers NIDV, VISK
Citation
ISSN
ISBN