Problematika částic v současné jazykovědné bohemistice

dc.contributor
dc.contributor.advisorUličný Oldřich, prof. PhDr. DrSc. : 55053
dc.contributor.authorHejnišová, Kateřina
dc.date.accessioned2019-06-19T09:57:33Z
dc.date.available2019-06-19T09:57:33Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2019-05-28
dc.date.submitted2017-4-30
dc.date.updated2019-5-29
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou částic a jejich nejednotného pojetí v českých mluvnicích s důrazem na neostrou hranici s příslovci. První část textu charakterizuje českou slovnědruhovou soustavu, nastiňuje její vývoj a představuje kritéria, která stojí v jejím základu. Následuje pojednání o funkcích slovních druhů a o slovnědruhových přechodech. Teoretická část dále přináší porovnání různých přístupů k částicím v mluvnicích vydávaných od 50. let minulého století. Pozornost je rovněž věnována hranicím slovních druhů - konkrétně neostré hranici mezi příslovci a částicemi. Analytická část nejprve pojednává o specifikách výrazů již a už, dále představuje čtyři vybrané korpusy psané a mluvené češtiny. Výzkum je založený na korpusové sondě. Vygenerované subkorpusy a frekvenční seznamy jsou analyzovány z hlediska rozdílného užívání zvolených výrazů - porovnává se jednak distribuce podle typu projevu, jednak rozdíly v užívání vyplývající z územních, vzdělanostních, genderových a dalších charakteristik mluvčích.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the issue of particles and their non-uniform concepts in Czech grammar with an emphasis on the fuzzy border with adverbs. The first part of the text characterizes the Czech word-order system, outlines its development and presents the criteria underlying it. This is followed by a discussion of the functions of word classes and the word-order transitions. The theoretical part also brings a comparison of different approaches to particles in grammar published since the 1950s. Attention is also paid to the boundaries of word classes - specifically the fuzzy borderline between adverbs and particles. First, the analytical part deals with the specifics of the expressions ALREADY and THEN, furhter it presents four se-lected corpuses of written and spoken Czech. The research is based on the corpus probe. Generated subcorpuses and frequency lists are analyzed for different uses of selected expressions - comparing distribution by type of expression, and differences in usage resulting from territorial, educational, gender, and other speaker characteristics.en
dc.description.mark
dc.format71 s. (126 385 znaků)
dc.format.extentGrafy, Tabulky
dc.identifier.signatureV 201900695
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152707
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonCVRČEK, Václav. Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví. V Praze: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1743-5.
dc.relation.isbasedonGREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. Editor Petr KARLÍK, editor Marek NEKULA, editor Zdenka RUSÍNOVÁ. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 799 s. ISBN 978-80-7106-624-8.
dc.relation.isbasedonHAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Česká mluvnice. Vyd. 1. (v SPN). Praha: SPN, 1960, 487 s. Vysokoškolské učebnice.
dc.relation.isbasedonKARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ, ed. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-481-2.
dc.relation.isbasedonKOMÁREK, Miroslav. K otázce slovních druhů v češtině. Slovo a slovesnost, 1956, č. 14, s. 160168
dc.relation.isbasedonKOMÁREK, Miroslav. Příspěvky k české morfologii. 2. rozš. vyd., (1. vyd. v Periplu). V Olomouci: Periplum, 2006. ISBN 80-86624-27-7.
dc.relation.isbasedonTRÁVNÍČEK, František. Mluvnice spisovné češtiny. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951.
dc.relation.isbasedonULIČNÝ, Oldřich. Částice a překlad ze slovenštiny. In Translatologica Pragensia, 5, AUC, Philologica 4-5, 1992, s. 125-130.
dc.relation.isbasedonULIČNÝ, Oldřich. Částice jako slovní druh. Jazykovědné aktuality, 17, 1980, s. 70-71.
dc.relation.isbasedonULIČNÝ, Oldřich. Částice. Citoslovce. In Mluvnice češtiny. Sv. 2. Praha: Academia, 1986, s. 228-260.
dc.relation.isbasedonVONDRÁČEK, Miloslav. Příslovce a částice hranice slovního druhu. Naše řeč. 1999, č. 2.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectčásticecs
dc.subjectpříslovcecs
dc.subjectneohebné slovní druhycs
dc.subjectJIŽcs
dc.subjectcs
dc.subjectkorpuscs
dc.subjectmluvená češtinacs
dc.subjectpsaná češtinacs
dc.subjectparticlesen
dc.subjectadverbsen
dc.subjectinflexible parts of speechen
dc.subjectJIŽ - ALREADYen
dc.subjectUŽ - THENen
dc.subjectcorpusen
dc.subjectwritten Czechen
dc.subjectspoken Czechen
dc.subject.verbisčeštinacs
dc.titleProblematika částic v současné jazykovědné bohemisticecs
dc.titleThe role of particles in contemporary Czech language studiesen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineCJ-HU
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKCL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP15000260
local.identifier.stag36392
local.identifier.verbiskpw06581595
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo695
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:27cs
local.verbis.studijniprogramKCL Specializace v pedagogice/Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání-Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávánícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP,_Problematika_castic_v_soucasne_jazykovedne_bohemistice,_Katerina_Hejnisova,_FP_TUL.pdf
Size:
2.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hejnisova_Ulicny.docx
Size:
684.94 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hejnisova_obhajoba_sken.pdf
Size:
518.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP