Problematika částic v současné jazykovědné bohemistice

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou částic a jejich nejednotného pojetí v českých mluvnicích s důrazem na neostrou hranici s příslovci. První část textu charakterizuje českou slovnědruhovou soustavu, nastiňuje její vývoj a představuje kritéria, která stojí v jejím základu. Následuje pojednání o funkcích slovních druhů a o slovnědruhových přechodech. Teoretická část dále přináší porovnání různých přístupů k částicím v mluvnicích vydávaných od 50. let minulého století. Pozornost je rovněž věnována hranicím slovních druhů - konkrétně neostré hranici mezi příslovci a částicemi. Analytická část nejprve pojednává o specifikách výrazů již a už, dále představuje čtyři vybrané korpusy psané a mluvené češtiny. Výzkum je založený na korpusové sondě. Vygenerované subkorpusy a frekvenční seznamy jsou analyzovány z hlediska rozdílného užívání zvolených výrazů - porovnává se jednak distribuce podle typu projevu, jednak rozdíly v užívání vyplývající z územních, vzdělanostních, genderových a dalších charakteristik mluvčích.
The bachelor thesis deals with the issue of particles and their non-uniform concepts in Czech grammar with an emphasis on the fuzzy border with adverbs. The first part of the text characterizes the Czech word-order system, outlines its development and presents the criteria underlying it. This is followed by a discussion of the functions of word classes and the word-order transitions. The theoretical part also brings a comparison of different approaches to particles in grammar published since the 1950s. Attention is also paid to the boundaries of word classes - specifically the fuzzy borderline between adverbs and particles. First, the analytical part deals with the specifics of the expressions ALREADY and THEN, furhter it presents four se-lected corpuses of written and spoken Czech. The research is based on the corpus probe. Generated subcorpuses and frequency lists are analyzed for different uses of selected expressions - comparing distribution by type of expression, and differences in usage resulting from territorial, educational, gender, and other speaker characteristics.
Description
Subject(s)
částice, příslovce, neohebné slovní druhy, JIŽ, , korpus, mluvená čeština, psaná čeština, particles, adverbs, inflexible parts of speech, JIŽ - ALREADY, UŽ - THEN, corpus, written Czech, spoken Czech
Citation
ISSN
ISBN