Logopedická prevence v mateřských školách v Libereckém kraji

dc.contributorNádvorníková Lenka, Mgr. Ph.D. : 56810
dc.contributor.advisorKunhartová Monika, Mgr. Ph.D. : 65457
dc.contributor.authorVrkoslavová, Lucie
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherMeier Miroslav, Mgr. Ph.D. Konzultant : 58920
dc.contributor.otherLoosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned2018-12-14T11:22:27Z
dc.date.available2018-12-14T11:22:27Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-6-7
dc.date.submitted2017-4-3
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývala problematikou logopedické prevence u dětí v mateřských školách v Libereckém kraji.Cílem diplomové práce bylo popsat a analyzovat odborné a metodické zabezpečení logopedické prevence v běžných mateřských školách v Libereckém kraji.Diplomovou práci tvoří dvě stěžejní části. Teoretická část vychází z odborné literatury, která je zaměřena na narušenou komunikační schopnost, systém logopedické péče v ČR a logopedickou prevenci v mateřských školách. Druhou částí diplomové práce je empirická část, ve které jsou popsány výsledky průzkumu, který se zabýval logopedickou prevencí se zaměřením na kurz Logopedického asistenta/preventisty. Šetření probíhalo formou dotazníku, který byl distribuován pedagogům mateřských škol v Libereckém kraji. Zkoumaný vzorek tvořilo 81 respondentů, z toho 3 respondenti uvedli, že v mateřské škole neprovádějí logopedickou prevenci.Hypotézy byly zaměřeny na metodické vedení logopedických asistentů/preventistů, na znalost jejich kompetencí a na provádění terapie narušené komunikační schopnosti.Průzkumem bylo zjištěno, že je nejvíce poskytováno metodické vedení speciálně  pedagogickým centrem. Dále dotazovaní pedagogové odpověděli, že všichni znají své kompetence logopedického asistenta/preventisty, přičemž někteří z nich provádí logopedickou terapii, i když k tomu nemají dostatečné vzdělání.cs
dc.description.abstractThe introduce diploma thesis deals with the problem of logopedic prevention at children in kindergarten schools in the Liberec district.The goal of the diploma thesis was describe and analyse professional and metodical ensurance of logopedic prevention in common kindergarten schools in the Liberec district.The diploma thesis is consisted of two main parts. The teoretical part comes from the specialised literature, which is focused on the disturbed comunication abilities, the system of the logopedic care in the Czech Republic and the logopedic prevention in kindergarten schools. The second part of diploma thesis is the empirical part, where are descripted the results of the survey, which delt with the logopedic prevention focuses on a course with a logopedic assistant/ prevention officer. The research was provided with questionnaires, which was distributed to the educators in kindergarten schools in the Liberec district. The research sample was consisted of 81responders, which 3 of them announced that they did not provide the logopedic prevention.The hypothesis was focus on the assistant metodical leading, on knowledge of their competetions and on the guide theraphy of the disturbed comunation abilitias.The special pedagogical centers mostly provide the metodical leading according to the survey. The questionnaired pedagogues answered that all know their competences of the logopedic prevention. Some of them provide logopedic theraphy in spite of they are not enough educated in this area.en
dc.description.mark
dc.format96 s. (124 920 znaků)
dc.format.extentIlustrace , Portrety
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/99054
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonKLENKOVÁ, J., 2006. Logopedie - narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1110-2.
dc.relation.isbasedonKRAHULCOVÁ, B., 2007. Dyslalie - patlavost. 1. vyd. Praha: Beakra. ISBN 978-80-903863-0-3.
dc.relation.isbasedonKREJČÍKOVÁ, J., KAPROVÁ, Z., 2000. Náměty pro logopedickou prevenci: hrátky se slovíčky pro kluky a pro holčičky. 1. vyd. Praha: Fortuna. ISBN 80-716-8691-3.
dc.relation.isbasedonKUTÁLKOVÁ, D., 1996. Logopedická prevence: průvodce vývojem dětské řeči. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-115-0.
dc.relation.isbasedonLIPNICKÁ, M., 2013. Logopedická prevence v mateřské škole. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0381-0.
dc.relation.isbasedonLYNCH, CH., KIDD, J., 2002. Cvičení pro rozvoj řeči: prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-717-8571-7.
dc.relation.isbasedonZEZULKOVÁ, E., 2008. Logopedická prevence v předškolním věku. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7368-562-1.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectkurz Logopedický asistent/preventistacs
dc.subjectlogopediecs
dc.subjectlogopedická prevencecs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectmetodické vedenícs
dc.subjectnarušená komunikační schopnostcs
dc.subjectsystém logopedické péče v ČRcs
dc.subjectcourse of the logopedic assistant/ prevention officeren
dc.subjectspeech theraphyen
dc.subjectthe logopedic preventionen
dc.subjectthe kindergarten schoolen
dc.subjectmetodical leadingen
dc.subjectthe disturbed comunation abilitiasen
dc.subjectthe systém of logopedic care in the Czech Republicen
dc.titleLogopedická prevence v mateřských školách v Libereckém krajics
dc.titleSpeech Prevention in Nursery Schools in the Liberec Regionen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineSP
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationN7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000781
local.identifier.stag36279
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vrkoslavova_Lucie_Diplomova_prace.pdf
Size:
1.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vrkoslavova_ved.pdf
Size:
327.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vrkoslavova_opo.pdf
Size:
328.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
12.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP