SCREW SORTING APPLICATION WITH 6 DOF UR5E ROBOT ARM

Title Alternative:APLIKACE TŘÍDĚNÍ ŠROUBŮ S ROBOTICKÝM RAMENEM UR5E SE 6 STUPNI VOLNOSTI
Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
V rámci modulu „Úvod do kolaborativních robotických systémů“ na Vysoké škole aplikovaných věd v Žitavě/Görlitz je třeba písemně zpracovat praktickou aplikaci robota s využitím kolaborativního robota a související interakci člověka s robotem. Cílem dokumentu je navrhnout aplikaci pro třídění šroubů tak, aby byly optimalizovány pohybové sekvence robota. Je třeba zohlednit bezpečnostní aspekty. Následně je třeba tento koncept teoreticky a/nebo prakticky realizovat. Provedené práce i výsledky se zaznamenávají do dokumentu. V tomto článku jsou uvedeny výsledky důkazu skupiny studentů. Dokument by měl poskytnout přehled možného postupu při koncepčním návrhu praktických robotických aplikací.
Im Rahmen des Moduls „Introduction of Collaborative Robot Systems“ an der Hochschule Zittau/Görlitz ist es als Prüfungsleistung erforderlich eine praxisnahe Roboteranwendung unter Einsatz eines kollaborationsfähigen Roboters und die dazugehörige Mensch-Roboter-Interaktion in einem schriftlichen Beleg zu betrachten. Die Zielstellung des Beleges ist es, eine Anwendung zum Sortieren von Schrauben so zu konzeptionieren, dass die Bewegungsabläufe des Roboters optimiert sind. Dabei sollen sicherheitstechnische Aspekte berücksichtig werden. Anschließend soll das Konzept theoretisch und/oder praktisch umgesetzt werden. Die durchgeführten Arbeiten sowie die Ergebnisse sind in einem Beleg festzuhalten. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse des Beweises einer studentischen Gruppe vorgestellt. Dabei soll der Beleg einen Überblick zum möglichen Vorgehen zur Konzeptionierung von praxisnahen Roboteranwendungen geben.
As part of the module “Introduction of Collaborative Robot Systems” at the Zittau/Görlitz University of Applied Sciences, a practical robot application using a collaborative robot and the associated human-robot interaction must be examined in a written document. The objective of the document is to design an application for sorting screws in such a way that the motion sequences of the robot are optimized. Safety aspects are to be considered. Subsequently, the concept is to be implemented theoretically and/or practically. The work carried out and the results are to be recorded in a document. In this article, the results of the proof of a student group are presented. Thereby, the article shall give an overview on the possible procedure for the conceptual design of practical robot applications.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwoju pełnej procedury sortowania na platformie Universal Robots dla modelu UR5e, w której sortowane są trzy różne typy śrub, które są przyporządkowane do różnych, wcześniej ustalonych etapów. Model CAD jest udostępniony jako odniesienie do różnych punktów współrzędnych zastosowania, które mają być użyte jako punkty orientacyjne w symulacji Virtual Box w celu zaprogramowania pełnej procedury a następnie wyciągnięcia wniosków na podstawie analizy wyników.
Description
Subject(s)
Human-robot interaction, Collaborative robots, Robot application, Sorting, Screwing, Teaching
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN