Analýza zahraničního obchodu ČR ve sledovaném období s důrazem na proexportně orientované firmy

Abstract
Diplomová práce se zabývá zahraničním obchodem, jeho historickým vývojem a teoretickými přístupy k této problematice. Hlavním obsahem je zapojení České republiky do zahraničního obchodu jako člena Evropské Unie. V analytické části je zachycen vývoj obchodní bilance v jednotlivých letech zvoleného sledovaného období, které začíná rokem 2004 a končí rokem 2014. Popsány jsou významné ekonomické, společenské a politické události, které měly vliv na výsledek obchodní bilance v daném roce. Zvláštní důraz je kladen na export, exportní firmy a podporu exportu. V této souvislosti byla provedena další analýza, která hodnotí systém státní podpory exportu. Výsledky analýzy vychází ze zkušeností exportních firem, které se zapojily do dotazníkového šetření. Součástí interpretace výsledků jsou návrhy exportérů vedoucí ke zlepšení podpory exportu ze strany státu.
This diploma thesis deals with foreign trade, its historical development and theoretical approaches to this issue. The main content is the Czech Republic's involvement in foreign trade as a member of the European Union. The analytical part describes the progress of the trade balance in each year of the selected period that begins in 2004 and ends in 2014. It describes the significant economic, social and political events that had an impact on the trade balance in a given year. Particular emphasis is placed on export, export firms and support of the export. In this context, further analysis that evaluates the system of state support for exports. Results of the analysis based on the experience of export companies that participated in the survey. Part of the interpretation of the results, are proposals of exporters to improve the state support of export.
Description
Subject(s)
export, exportní firmy, import, obchodní bilance, platební bilance, podpora exportu, saldo, zahraniční obchod, export, export firms, import, trade balance, balance of payments, support of export, balance, foreign trade
Citation
ISSN
ISBN