Vnímání třídního klimatu v kontextu k výsledkům sociometrického šetření na druhém stupni základní školy

Abstract
Třídní klima je tématem v oblasti pedagogiky a sociální psychologie. Jeho přesná definice či výčet prvků jsou stále ještě předmětem diskusí. Tato práce se zabývá vymezením třídního klimatu, jeho prvky, determinantami, aktéry, možnou klasifikací a vybranými způsoby jeho výzkumu. Jsou uvedeny vybrané dosavadní poznatky a některé možnosti ovlivnění klimatu. V návaznosti na teoretickou část je proveden smíšený výzkum klimatu ve vybrané třídě sedmého ročníku na základní škole za použití standardizovaného dotazníku třídního klimatu, orientačního sociometrického šetření a polostrukturovaného rozhovoru s vyučujícím.
Classroom climate is a topic in the field of pedagogy and social psychology. Its exact definition and list of elements are still a matter of discussions. This thesis is concerned with the definition of classroom climate, its elements, determinants, participants, possible classification and selected manners of its research. Selected existing information and possibilities of intervention of the climate are introduced. In connection with the theoretical part, mixed method research into the climate of a selected class in the seventh year of primary school is conducted with the use of a standardised questionnaire of classroom climate, sociometric exploration and a semi-structured interview with the teacher.
Description
Subject(s)
dotazník CES, druhý stupeň, smíšený výzkum, sociometrické šetření, sociometrie, třídní klima, vztahy mezi žáky ve třídě, základní škola, affiliation, CES questionnaire, classroom climate, mixed method research, primary school, sociometric exploration, sociometry, upper primary
Citation
ISSN
ISBN