Turnovské cechy v raném novověku

Title Alternative:Guilds of Turnov in early modern period
Abstract
Cílem diplomové práce je analýza turnovských cechovních organizací v období raného novověku na základě dochovaných pramenů cechovní provenience. Jako stěžejní prameny využívá cechovní statuta a cechovní úřední knihy. V první části práce byla provedena analýza a vzájemná komparace cechovních statut z různých hledisek (podmínky vstupu do cechu, odváděné poplatky nebo obecné zásady fungování cechu). Druhá část je zaměřena na představení jednotlivých cechovních organizací. Zvláštní pozornost je věnována cechu řezníků a také praxi předávání masných krámů. Poslední část se zaměřuje na počet členů a rozmanitost turnovských cechů ve světle protostatistických pramenů a stručně nastiňuje také problematiku žen v ceších.
This thesis aims to analyze guild organizations which operated in the town of Turnov in early modern period. The analysis is based on archival sources of guilds provenance. The main used sources are guild orders and guild books. The first part of the thesis contains analysis and mutual comparison of the content of guild orders from different perspectives (conditions of entry to the guilds, paid charges or general principles of organization). The second part deals with introducing of individual guild organizations. Special attention is paid to the butcher's guild and the way of a handover of meat shops. The last part is focused on the number of members and guilds diversity in the light of proto statistical sources and also briefly outlines the issues of women in guilds.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN