Začleňování žáků s poruchami autistického spektra do běžných středních škol

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou začleňování žáků s poruchami autistického spektra do běžných středních škol. Jejím cílem bylo zjistit konkrétní problémy při začleňování žáků s poruchami autistického spektra z pohledu pedagogů. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala základní pojmosloví z oblasti vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra.Empirická část zjišťovala pomocí dotazníku, distribuovaného mezi 40 pedagogy středních škol, s jakými problémy se nejčastěji setkávají.Výsledky ukazovaly, že se začleňováním žáků s poruchami autistického spektra do běžných škol většina pedagogů souhlasí. Jako nejčastější problémy při integraci žáků s poruchami autistického spektra pedagogové uvedli problémy s vrstevníky, problémové chování žáka a nedostatečnou informovanost pedagogů. Za nejobtížnější situace pro žáky považovali respekt u spolužáků, problémy v třídním kolektivu a navázání kontaktu se spolužáky. Více než polovina oslovených pedagogů se shodla na tom, že navázání kontaktu s asistentem pedagoga je pro žáky s poruchami autistického spektra snazší než navázání kontaktu s vrstevníky.Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že pedagogové jsou nakloněni integraci žáků s poruchami autistického spektra do běžných středních škola a jsou ochotni je dále vzdělávat s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby.
The Bachelor´s project dealt with integration of pupils with Autism Spectrum Disorder in the common secondary schools. The aim of the project was to identify specific problems that pupils with Autism Spectrum Disorder might encounter from the teacher´s point of view. The project consisted of two main parts, theoretical and empirical. The theoretical part described and analysed basic terminology used in the area of education of pupils with Autism Spectrum Disorder. In the theoretical part were used some specific and expert resources. The empirical part was based on the questionnaire which has been distributed to 40 secondary school´s teachers.The results of the bachelor´s project shows that the majority of teachers agree with integration of pupils with Autism Spectrum Disorder in the common education process. However, there are a number of obstacles which pupils with Autism Spectrum Disorder could meet. The most frequent are problems with their schoolmates, problematic behaviour of pupils with Autism Spectrum Disorder and also the fact that teachers do not have sufficient knowledge to educate pupils with Autism Spectrum Disorder. The most difficult is for pupils with Autism Spectrum Disorder to get respect of their schoolmates. Furthermore, pupils with Autism Spectrum Disorder find it difficult to communicate in their classroom. In addition, more than 50 % of the teachers realised that for pupils with Autism Spectrum Disorder it is easier to make contact with their teacher´s assistant than with their peers.
Description
Subject(s)
Aspergerův syndrom, individuální vzdělávací plán, inkluze, integrace, komunikace, poruchy autistického spektra, specifické vzdělávací potřeby, strukturované učení, Autism Spectrum Disorder, Asperger syndrome, communication, Individual Education Program, integration, inclusion, special educational needs, structured learning
Citation
ISSN
ISBN