Konkurenční pozice produktu dle vnímání spotřebitele.

Abstract
Předmětem této diplomové práce, nesoucí název Konkurenční pozice produktu dle vnímání spotřebitele, je analýza vnímání konkurenční pozice vozů ŠKODA Superb a Volkswagen Passat.Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické, části se zaměřuje na konkurenci, konkurenceschopnost a konkurenční výhodu. V této části je zpracována literatura, která se týká produktu a jeho pozice na trhu. Dále pak konkurence a analýzy vnitřního a vnějšího prostředí firmy. V rámci prostředí firmy je popsána SWOT analýza, Porterův model pěti sil a Benchmarking. Ve druhé, praktické, části jsou nejprve srovnány technické parametry konkurenčních společností. Následně je prostřednictvím marketingového výzkumu zjištěno, zda a jak moc si konkurují ve vnímání a postoji vozy ŠKODA Superb a Volkswagen Passat. Třetí část je věnována závěrečnému zhodnocení výsledků výzkumu a doporučení možných zlepšení.
The subject of this thesis, bearing the title The competitive position of the product according to consumer´s perception. is the analysis of perception competitive position of the cars ŠKODA Superb and Volkswagen Passat.This diploma thesis consists of three parts. First, theoretical, part is focused on competition, competitiveness and competitive advantage. The theoretical part deals with literature, which focus on competition and analysis of the company's internal and external environment. The SWOT analysis, Porter's Five Strength Model and Benchmarking are described within the company environment. In the practical part, technical parameters of competing companies are first compared and consequently, through marketing research, it is determined whether and how much they compete in the perception and attitude towards the cars ŠKODA Superb and Volkswagen Passat. In the third part of this thesis is summarizing the result of marketing research and recommended some improvement.
Description
Subject(s)
Konkurence, Konkurenceschopnost, Konkurenční výhoda, Marketingový výzkum, Porterův model pěti sil, Pozitioning, SWOT analýza, Competition, Competitiveness, Competitive advantage, Marketing research, Porter´s model of five forces, Positioning, SWOT analysis
Citation
ISSN
ISBN