Využití metod dramatické výchovy při práci s literárním textem na 1. stupni ZŠ

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na využití metod dramatické výchovy při práci s literárním textem na 1. stupni ZŠ. Teoretická část popisuje úlohu dramatické výchovy, její potenciální přínos pro výuku a vliv na žáka v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje. Zabývá se principy a cíli dramatické výchovy. Jsou zde představeny vybrané metody dramatické výchovy. Teoretická část se také věnuje vhodné volbě literární látky pro dramatickou výchovu. Zároveň se opírá o Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praktická část přináší vytvořený dramatický program S příběhy Martiny Drijverové k lepšímu chování. Zahrnuje metodický materiál pro učitele obsahující potřebné informace k samotné realizaci programu.
This master thesis is focused on using drama methods while working with a literary text at the first stage of elementary school. The theoretical part describes the role of drama in education and its impact on the pupil's personal and social development. It explores principles and aims of drama and introduces concrete drama methods. Furthermore, the first part deals with the choice of appropriate literary subject in compliance with The Framework Education Programme for Elementary Education. The practical part presents the drama programme named Better behaviour with stories by Martina Drijverová. It offers the methodology for teachers with all the important information necessary for its successful realization.
Description
Subject(s)
dramatická výchova, literární výchova, principy a cíle dramatické výchovy, vybrané metody a techniky dramatické výchovy, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, učitel dramatické výchovy, volba literární látky, drama, literature, aims and principles of drama, drama methods and techniques, Framework Education Programme for Elementary Education, drama teacher, choice of literary subject
Citation
ISSN
ISBN