Zavedení personálního informačního systému ve vybrané společnosti

Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh na implementaci personálního informačního systému ve vybrané společnosti. Návrh obsahu a fungování systému vychází z teoretických východisek v oblasti personálních informačních systémů, které obsahují popis, jak má systém vypadat, co má obsahovat a jak postupovat při výběru a zavádění. Dále je pak návrh založen na analýze personálních procesů ve vazbě na využití informačních technologií a analýze trhu s dodavateli personálních informačních systémů, včetně podrobného představení těchto systémů. Návrh na zavedení konkrétního systému je zpracován na základě porovnání a vyhodnocení nabídky vybraných dodavatelů personálních systémů, a to dle předem stanovených kritérií, kterými jsou především splnění zadaných požadavků na systém a cenová kalkulace. Zhodnocena je také časová a finanční náročnost zavedení personálního informačního systému do vybrané společnosti a další možnosti implementace.
The aim of this thesis is a proposal for implementation of the HR information system (HRIS) in a chosen company. A content and functionality suggestion is based on theoretical basis of human resource information systems area, which include description of HRIS structure, what it should contain and how to choose and implement this system. The suggestion also proceeds from an analysis of human resource processes in relation to utilization of information technologies and from an analysis of HR system suppliers' market place, including detailed information about these systems. The implementation proposal of the selected system is processed on comparison and evaluation of selected HR systems, what is based on predetermined criteria, what means primarily meeting requirements on system and on price calculation. Also the time and financial demands of HR information system implementation are evaluated, including other options of implementation.
Description
Subject(s)
Personální informační systém, personální procesy, řízení lidských zdrojů, administrativní zátěž, informační technologie, Personnel information system, HR processes, human resource management, administrative burden, information technology
Citation
ISSN
ISBN