Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Life Cycle Assessment vybraného produktu
  Nedorost, Jan; Švermová Pavla, Ing. Ph.D. :55504; Exnerová Marcela, Ing. :61858
  Předmětem diplomové práce s názvem "Life Cycle Assessment vybraného produktu" je posouzení environmentální zátěže výroby jedné ze součástí klimatizační soustavy osobního automobilu - kondenzátoru. V první části jsou v této souvislosti podrobněji vysvětleny základní teoretické pojmy. Praktická část vychází ze získaných teoretických znalostí a zabývá se výrobou produktu vybrané společnosti. Společnost je v rámci dohody v průběhu práce anonymizována. Zpočátku je stručně charakterizován analyzovaný produkt a postup výroby. Následuje definování cíle analýzy, funkce a funkční jednotky, produktového systému a jeho hranic. Autor dále popisuje postup inventarizační analýzy, fázi posuzování dopadů a interpretuje významná zjištění. Závěr praktické části je věnován celkovému zhodnocení provedené analýzy.
 • Item
  Zavedení personálního informačního systému ve vybrané společnosti
  Bláhová, Hana; Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D. : 54969
  Cílem této diplomové práce je návrh na implementaci personálního informačního systému ve vybrané společnosti. Návrh obsahu a fungování systému vychází z teoretických východisek v oblasti personálních informačních systémů, které obsahují popis, jak má systém vypadat, co má obsahovat a jak postupovat při výběru a zavádění. Dále je pak návrh založen na analýze personálních procesů ve vazbě na využití informačních technologií a analýze trhu s dodavateli personálních informačních systémů, včetně podrobného představení těchto systémů. Návrh na zavedení konkrétního systému je zpracován na základě porovnání a vyhodnocení nabídky vybraných dodavatelů personálních systémů, a to dle předem stanovených kritérií, kterými jsou především splnění zadaných požadavků na systém a cenová kalkulace. Zhodnocena je také časová a finanční náročnost zavedení personálního informačního systému do vybrané společnosti a další možnosti implementace.
 • Item
  Mapa hodnotových toků
  Pokorná, Michaela; Švermová Pavla, Ing. Ph.D. : 55504; Simová Jozefína, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55316; Langer Tomáš, Ing. Ph.D. Konzultant : 66627; Matarazzo Dominika, Mgr. Konzultant2 : 65246
  Diplomová práce se zabývá mapováním hodnotových toků. Předmětem práce je charakteristika hodnotových toků materiálových i informačních v souvislosti s využitím jedné z logistických metod štíhlé výroby, kterou je právě mapa hodnotových toků. V tomto díle jsou charakterizovány základní pojmy jako logistika, logistické funkce, činnosti a cíle, štíhlá výroba, druhy plýtvání a hodnotové toky, které jsou nezbytné pro pochopení dané problematiky. Jsou zde uvedena teoretická východiska popisující postup sestavení mapy hodnotových toků. Nedílnou součástí je i popis společnosti XYZ s.r.o. zahrnující základní informace o společnosti a produktech. Cílem práce je zanalyzovat současný stav hodnotových toků v dané společnosti, navrhnout jejich optimalizaci a návrh ekonomicky zhodnotit. Vlastní přínos této diplomové práce lze spatřovat v pochopení návaznosti a propojenosti jednotlivých činností probíhajících ve výrobním podniku spolu s praktickým aplikováním teoretických znalostí při sestavování skutečné mapy hodnotových toků.