Úvod do filosofie jako žánr

Title Alternative:Introduction to Philosophy as a Genre
Abstract
Zaměřením této práce je analyzovat, porovnat a roztřídit příručky úvodového typu v oboru filosofie české i zahraniční vydané po roce 1989. Zaměřuje se na hledisko pojetí původu světa a člověka, které autoři knih vybraných pro účely této práce zastávají. Proto byla vytvořena pětistupňová škála, která se pohybuje od kreacionismu neboli dualistického pojetí tohoto fenoménu až po neodarwinismus, který je monistický. Nejprve je v práci popsáno pojetí původu světa a člověka z pohledu kreacionismu, kdy je vše stvořeno Stvořitelem, a poté i hledisko evoluce, opírající se o Darwinovu teorii evoluce. Dále je popsán rozdíl a souvislosti mezi evolucí kosmickou, biologickou a kulturní. Následuje samotná analýza jednotlivých knih a jejich zařazení na škálu zmíněné výše. Z knih jsou vybrány a okomentovány vždy relevantní pasáže, podle kterých bylo zařazení provedeno. Cílem práce je vybrat příručky, které jsou upotřebitelné pro učitelskou praxi. Z toho důvodu se práce zaměřuje také na pojetí původu světa a člověka tak, jak o něm pojednává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vyhledává, v jakých předmětech a jakým způsobem tuto problematiku reflektuje tento dokument. V práci je také popsáno postavení náboženství jakožto předmětu na základních školách. Autorka vychází při své práci ze skutečnosti, že Česká republika je demokratický stát, ve kterém panuje svoboda myšlení a vyznání.
The aim of this diploma thesis is to analyse, compare and categorize the books about introduction to philosophy that were written by Czech and also foreign authors and published after 1989. The diploma thesis focuses on how the origins of the Earth and human kind are presented and seen by the authors of these books. For the purpose of this work the 5 degree scale was created. This scale goes from Creationism, which is a dualistic approach, to Neo-Darwinism, which is monistic. Firstly, the approach of Creationism to the origins of the Earth and human kind is described in the diploma thesis. According to Creationism, everything is created by the Creator. Then the approach of Evolutionism is presented in the thesis. This approach is based on Charles Darwin's theory of evolution. The difference and the connections between cosmic, biological and cultural evolution are described. The analysis of the chosen books itself is what follows together with their categorization based on the 5 degree scale created for the purpose of this thesis. The relevant parts of the books are chosen and commented on and the categorization is based on this. The aim of this diploma thesis is to choose the books that are useful as teaching resources. That is why the thesis also focuses on the approach to origins of Earth and human kind that is supported by Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (the official document describing what should be taugh at primary schools in the Czech Republic). The thesis looks for school subjects and clues about how this official document reflects this issue. The diploma thesis also reflects the role of religion as a subject taught at primary schools. The author of this diploma thesis bases her work on tha fact that the Czech Republic is a democratic country in which there is a freedom of thought and religion.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN