Datalogging hybridních vozů

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na datalogging hybridních vozů pomocí elektronického zařízení, které se nazývá datalogger. V teoretické části práce jsou popsány dataloggery od společnosti G.i.N a programovací jazyk Log Task Language, který slouží k jejich konfiguraci. Poslední kapitola teoretické části se věnuje historii hybridních pohonů a jejich základnímu rozdělení. Praktická část práce se týká samotné konfigurace pro datalogging hybridních vozidel. V poslední části celé bakalářské práce je vytvořeno zadání pro externí firmu. Ta má za úkol zhotovit výstupní zprávy z jednotlivých měření získaných na základě mnou vytvořené konfigurace.
This bachelor thesis focuses on datalogging of hybrid vehicles with the help of a electronic device that is called datalogger. The theoretical part describes dataloggers from G.i.N company and the LTL programming language, which is used for their configuration. The last chapter of the theoretical part deals with the history of hybrid drive systems and their basic division. The practical part concerns the configuration used for datalogging of hybrid vehicles. In the last part of this bachelor thesis there is an assignment created for an external company. Their task is to do output reports from individual measurements obtained with my configuration.
Description
Subject(s)
Datalogger, datalogging, hybrid, hybridní pohon, hybridní vůz, LTL, Log Task Language, G.i.N, CAN, Datalogger, datalogging, hybrid, hybrid drive system, hybrid vehicle, LTL, Log Task Language, G.i.N, CAN
Citation
ISSN
ISBN