Strategie řízení značky

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou Strategického řízení značky. Vycházíz teoretických poznatků, které jsou vysvětleny v první části této práce. Je popsán pojem značka, vymezen význam značky pro marketing a proces strategického řízení značky. Diplomová práce se zaměřuje na značku potravinového řetězce Lidl v České republice. Praktickou část práce tvoří představení značky Lidl a provedení dotazníkového šetření. Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav značky a jejího vnímání zákazníky, odhalit nevyužité příležitosti a navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení celkové image a k odstranění případných nedostatků ve strategii řízení značky
The diploma thesis deals with issues of Brand Management Strategy. It is based on theoretical knowledge, explained in the first part of the thesis. Theoretical part describes the term brand and defines the importance of a brand for marketing and brand management strategy process. The diploma thesis is focused on the brand of the food chain Lidl Czech Republic. The practical part focuses on introduction and analysis the brand Lidl. The thesis aims to assess the current status of the brand and its perception by customers, uncover missed opportunities, and propose steps that could improve the image and will remove any deficiencies in brand management strategy.
Description
Subject(s)
Značka, Strategické řízení značky, Prvky značky, Marketingová strategie, Brand, Brand Management Strategy, Brand Features, Marketing Strategy
Citation
ISSN
ISBN