Učitel z pohledu žáka

Abstract
Diplomová práce se zabývá porovnáním subjektivního vnímání žáka třídního učitele prvního a druhého stupně základní školy. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou.Teoretická část definuje vybrané pojmy z oboru pedagogika a psychologie, související s problematikou práce. Praktická část je rozdělena na metodologii práce a empirickou část. Pro získání potřebných dat byl vytvořen dotazník, jako kvantitativní nástroj šetření. Metodologie práce se zabývá jeho vytvořením, administrace, výběrem zkoumaného vzorku, samotným průběhem šetření a vyhodnocením. Hlavním cílem empirické části je porovnání získaných dat od žáků 5. a 9. třídy
The diploma thesis compares subjektive perception of a pupil about his class teacher on the first and second grade in the primary school. The dissertation is divided into two parts, theorectical and practical part. The theorectical part describes definitions of selected terms from pedagogy and psychology spetialization which are associated with the issue of the dissertation. The practical part is divided into metodology of the task and into empirical part. The questionnaire was created as a quantitative tool of investigation for obtain a necessary data. Metodology of the task deals with questionnaire creating, the examined sample selecting, process of investigation and avaluation. The main purpose of empirical part is a comparison of collected data from pupils from fifth and nineth class. It serve to discussion and to make conclusion.
Description
Subject(s)
škola, žák, role žáka, osobnost, osobnost učitele, school, pupil, pupil role, personality, teacher personality
Citation
ISSN
ISBN