Analýza silniční sítě v Libereckém kraji

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na podobu a strukturu silniční sítě v Libereckém kraji a na podobu silničního provozu v Libereckém kraji. Teoretická část především vysvětluje pojmy, které jsou stěžejními v geografii dopravy, a popisuje podobu veřejné dopravy v kraji, neboť veřejná doprava má úzký vztah k podobě silniční sítě. Praktická část vychází z dat o hustotě provozu v kraji a snaží se nalézt a vystihnout problémové úseky a přijít na to, proč zde dochází k narušení plynulosti provozu. Dotazníkové šetření se zaměřuje na spokojenost účastníků provozu se stavem pozemních komunikací a jejich údržbou.
The bachelor thesis focuses on the form of the road network, its structure and the shape of road traffic in the Liberec region. The theoretical part focuses mainly on explanation of the concepts that are the most important in geography of transport and description of public transport in the region, because public transport has a close relation to the form of road network. The practical part is based on data of the traffic density in the region and tries to find and capture the problematic sections and find out why there is a disturbance of traffic fluency. The questionnaire survey focuses on the participant's satisfaction with the traffic and with the conditions of the roads and their maintenance.
Description
Subject(s)
Silniční síť, pozemní komunikace, provoz, dopravní prostředek, intenzita provozu, sčítání dopravy, Road network, roads, traffic, means of transport, traffic intensity, count of transport
Citation
ISSN
ISBN