Řízení vybraných procesů v podniku

Abstract
Diplomová práce se zabývá řízením nevýrobních procesů v účetní firmě XY. Cílem diplomové práce je analyzovat vybrané nevýrobní procesy podniku, identifikovat slabá místa a navrhnout opatření, která firmě pomohou zlepšit řízení těchto procesů a zároveň zvýšit hodnotu a důvěryhodnost v očích zákazníků i zaměstnanců. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V rešeršní části je definován pojem proces a další důležité termíny související s procesním řízením, nevýrobními procesy a změnou. Tato část zahrnuje také teoretické vymezení postupu implementace změny, zavádění a rozvoje procesního řízení ve firmě. Součástí je též obecný popis vybraných procesů, které jsou následně analyzovány v případové studii diplomové práce. Případová studie obsahuje stručný popis vybrané účetní společnosti XY a vlastní výzkum, který zahrnuje analýzu jednotlivých vybraných nevýrobních procesů v tomto podniku. Na základě provedené analýzy jsou sestaveny návrhy na zlepšení v oblasti řízení jednotlivých procesů v účetní firmě.
The master thesis deals with management of non-production processes in accounting firm XY. The aim of this thesis is to analyze selected non-production processes of the company, identify weaknesses and propose measures that will help the company improve the management of these processes while increasing value and credibility in the eyes of customers and employees. The thesis is divided into two main parts. The research part defines the term process and other important terms related to process management, non-production processes and change. This part also includes the theoretical definition of the process of implementing change, implementation and development of process management in the company. It also includes a general description of selected processes, which are subsequently analyzed in the case study of the thesis. The case study contains a brief description of the selected accounting company XY and its own research, which includes the analysis of individual selected non-production processes in this company. Based on the analysis, proposals for improvement in the management of individual processes in the accounting company are compiled.
Description
Subject(s)
proces, procesní řízení, nevýrobní proces, plýtvání, změna, školení, komunikace, process, process management, non-production process, waste, change, training, communication
Citation
ISSN
ISBN